Odpowiedzi

-powszechne - Każdy z nas ma czynne i bierne prawo wyborcze, czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu, kto ukońcył 18 lat
-równe - każdy wyborca dysponuje jednakowa ilośćią głosów, każdy głos ma równą wage i znaczenie
-bezpośrednie - wyboru osoby dokonujemy osobiście (bez pośredników)
-tajne - umożliwia swobodne podejmowanie decyzji
-proporcjonalne - liczy się wynik partii a nie kandydatów
-większościowe - decyduje poparcie dla kandydata
87 3 87
Najlepsza Odpowiedź!
Przymiotniki wyborcze:

1.zasada powszechności- postuluje jak najszerszy dostęp do wyborów jak najszerszej liczby osób.
2.zasada równości- każdy wyborca ma 1 głos
3.zasada bezpośredniości- głosowanie tylko osobiście, bezpośrednio na kandydata przyznając mu pierwszeństwo
4.zasada tajności- anonimowość
5.zasada proporcjonalności- sposób przeliczania głosów na mandaty .

Nie wiem czy dobrze .. Myślę , że pomogłam mimo wszytko . :)
55 3 55