Odpowiedzi

2010-04-13T15:10:18+02:00
Ale na jaki sprawdzian? z czego?
2 3 2
2010-04-13T15:11:53+02:00
Ekosystem jest to układ ekologiczny obejmujący żywe organizmy i środowisko nieożywione (biocenoza i jej biotop), w którym zachodzi obieg materii i przepływ energii.


Na świecie istnieje wiele organizmów, które różnią się od siebie i żyją w różnych ekosystemach, np.: karp w ekosystemie jeziora, zaś wilk w ekosystemie lasu. Rodzajów ekosystemów jest wiele jednak dzielimy je przede wszystkim na: Ekosystemy wodne oraz Ekosystemy lądowe. Wynika to z innych właściwości tych środowisk, dlatego że zwierzęta i rośliny żyjące np. w wodzie muszą posiadać odpowiednie przystosowania do życia w warunkach wodnych, a inne zwierzęta żyjące na suchym ladzie.

Ekosystemy wodne zajmują przeważającą powierzchnię kuli ziemskiej, ponieważ jak wiadomo wody zajmują 2/3 naszej planety. Dzielimy ja na Ekosystemy: morskie i słodkowodne, a te ostatnie na wody płynące (np. rzeki, strumienie źródła) oraz na wody stojące (stawy, jeziora, bagna).
Główne różnice w ekosystemach wodnych stanowią takie czynniki jak przejrzystość (światło), ilość tlenu, twardość wody oraz rodzaj brzegu, podłoża, głębokość zbiornika itd. Ważnym czynnikiem jest tez zasolenie.
W ekosystemach wodnych wydzielamy główne typy organizmów: Plankton (drobne organizmy unoszone przez wodę, np.: drobne glony, pierwotniaki) Newton (org. Samodzielnie pływające, należą do nich min. duże owady, ryby płazy) Bentos (są to mieszańcami tych środowisk, związane z dnem, np.: larwy owadów, pierścienie- pijawki, mięczaki)
W każdym zbiorniku występuje strefowe rozmieszczenie gatunków roślin i zwierząt. W wodach (morskich, jeziorach, stawach itd.) rozgraniczamy strefowość zarówno poziomą (od brzegu w głąb) oraz pionową (od lustra wody do dna).
W wodach jezior wyróżniamy 3 strefy takie jak:
• Litoralną – przybrzeżną
o Obejmuje płytkie wody wzdłuż brzegu.
o Występują w niej głównie przedstawiciele producentów, gdyż dochodzi tu najwięcej światła, niezbędnego do fotosyntezy.
o Bogaty jest także świat konsumentów, często ściśle związanych z roślinami.
o Do strefy tej nalezą takie organizmy jak: skrzyp bagienny, jaskier wodny, mchy wodne, ośliczki, pijawki, żaby, płoć, okoń.
• Pelagiczną –strefa otwartej toni wodnej
o Rozciąga się w środkowej części zbiornika wodnego oraz sięga do głębokości przenikania światła.
o Występują tu małe wahania temperatury, a wraz z głębokością zmniejsza się ilość światła .
o Najliczniejsza grupą organizmów jest tu plankton, którego głównymi producentami są glony.
o W strefie tej występują min. rozwielitki, oczliki, ukleja, sandacz.
• Profundalną –głębinową
o Znajduje się pod strefą toni wodnej.
o Nie dociera do niego światło, a temp. Wody waha się w granicach 40C
o Nie występują tu rośliny, a zwierzęta stanowią min. rureczniki i larwy muchówek oraz bakterie i grzyby.

W morzu wyróżniamy także 3 strefy:
• Litoralną
o Obejmuje płytki wody na szelfie kontynentalnym
o Charakteryzuje się bogactwem fauny
o W zależności od dna rozwijają się w tej strefie rożne organizmy:
 Na skalistym dnie- zieleńce, brunatnice, krasnorosty oraz małże, a w rejonach tropikalnych popularne rafy koralowe, w których żyje ogrom organizmów np.: rozgwiazdy, jeżowce kraby, ślimaki.
 Na ubogim piaszczystym dnie rozwijają się trway morskie tworząc łąki podwodne, wśród których żyje wiele gatunków ryb.
• Pelagiczną
o Jest to środowisko otwartej toni wodnej (ok. 50 m głębokości)
o Głównymi producentami są organizmy planktonu roślinnego, zaś konsumentami roślinożernymi są ślimaki, skorupiaki.
o W strefie tej występują także duże głowonogi, kałamarnice, ryby- makrele, śledzie, sardynki; oraz ssaki – wieloryby, delfiny.
• Bentoniczną
o Obejmuje obszar dna
o Na dużych głębokościach tej strefy fauna jest bardzo uboga, ponieważ nie dociera tam światło.
o Strefę tą zamieszkują min. skorupiaki, mięczaki.Ekosystemy lądowe zdecydowanie różnią się od wodnych. Głównymi czynnikami ograniczającymi są tu woda oraz temperatura.
Wśród ekosystemów lądowych wyróżniamy min: Torfowiska, lasy, łąki itd.
Zbiorniki wodne w miarę z tym jak staja się coraz płytsze zmieniają się najpierw w Bagna, a później w torfowiska.
Wyróżniamy 3 typy torfowisk:
• Torfowiska wysoki
o Nie maja dopływu wody, zasilane są wodą opadową.
o Są bardzo kwaśne i ubogie w składniki odżywcze, co powoduje słabe zróżnicowanie gatunkowe.
o Wśród organizmów dominują mchy oraz nieliczne: wełnianka wąskolistna, bagno zwyczajne.
o Warunki torfowisk powodują powstawanie torfu.
o Zwierzęta tego terenu to: drobne skorupiaki, ważki, owady wodne.
• Torfowiska niskie - łąkowe
o Powstają w obniżeniach terenu, np.: na bagnach, Wolinach wolno płynących rzek, strumieni, starorzeczach.
o Torfowiska te są bogate w próchnicę i sole mineralne.
o Dominuje tu roślinność szuwarowa- trzcina pospolita, pałka wodna, różne gatunki turzyc
o Organizmy zwierzęce to: stułbie, pijawki i mięczaki.
• Torfowiska przejściowe
o Są to torfowiska przejściowe pomierzy torf. wysokimi, a torf. niskimi.
o Porasta je roślinność obu rodzajów torfowisk.


Innym przykładem Ekosystemu lądowego jest Las. Jest on przykładem systemu o wielowarstwowej strukturze.
W strukturze pionowej wyróżniamy:
• I Warstwa koron drzew
o Drzewa te posiadają najlepsze warunki świetlne i wywierają wpływ na niższe rośliny
o Najczęściej tworzą ją sosny, świerki, lipy.
o W koronach drzew szukają pożywienia ptaki owado zęrne- sikorki, wilgi, kukułki itp.
• II Warstwa krzewów i niższych drze –podszyt
• III Warstwa ziół
o Krzewinki, trawy, rośliny jednoroczne
• IV Warstwa przyziemna
o Mchy i porosty
o Jest warstwa ochronną gleby, zapobiega przed nadmiernemu wyparowywaniu wody i utracie temperatury.
1 1 1