Odpowiedzi

2010-04-13T15:37:43+02:00
Bezpośredni wpływ imisji na lasy. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kwaśne imisje przemysłowe działały na sudeckie lasy jako: • bezwodniki gazowe, które po wniknięciu do komórek reagowały z wodą cytoplazmy tworząc kwasy • kwaśny aerozol • kwaśne opady (deszcz, śnieg, szadź) • kwaśna woda kapilarna w glebie. Rośliny są bardziej wrażliwe na toksyczne działanie kwaśnych zanieczyszczeń niż zwierzęta i ludzie. Największą wrażliwość wykazują drzewa iglaste, które zmieniają szpilki co kilka lat. Chroniczne zatrucie kwaśnymi imisjami przemysłowymi objawia się u roślin zaburzeniem szeregu procesów życiowych (spadek intensywności fotosyntezy, oddychania, przemian cukrów prostych w złożone i aminokwasów w białka oraz wzrost przepuszczalności błon komórkowych) powodując ich osłabienie i wzrost wrażliwości na działanie niekorzystnych warunków klimatycznych oraz spadek odporności na choroby i szkodniki. Transpiracja czyli wyparowywanie wody z rośliny poprzez liście początkowo wzrasta, a następnie maleje na skutek deficytu wody w organizmie. Kwaśna woda kapilarna w glebie oraz uwolnione z podłoża (granit) kationy toksycznego glinu powodowały uszkodzenie korzeni i włośników, działały także niekorzystnie na grzyby mikoryzowe. Wzrost zawartości azotu azotanowego w glebie (depozycja zanieczyszczeń z atmosfery) także był niekorzystny dla świerków. Zakwaszenie gleby powodowało wypłukiwanie z niej zasadowych substancji odżywczych (K, Ca, Mg). Zwiększona podaż azotu przyspieszała wzrost drzew przy równoczesnym niedoborze zasadowych składników odżywczych. Na skutek niedoboru magnezu drzewa nie były w stanie syntetyzować wystarczających ilości chlorofilu. Zmniejszenie zawartości chlorofilu w komórkach miękiszu asymilacyjnego powodowało zmniejszenie intensywności fotosyntezy. Skutkowało to niedożywieniem drzew. Dysproporcja w dostępności azotu i magnezu jest obecnie uważana za najważniejszą przyczynę obniżania kondycji drzew.


LUB;


Lasy były przestrzegane jako źródło drewna, surowca leśnego o najszerszym zastosowaniu. Jednak lasy odgrywają w naszym życiu znacznie poważniejszą rolę. To one w dużym stopniu wpływają na klimat i pogodę, choćby przez to, że pochłaniają dwutlenek węgla i dostarczają do atmosfery tlen. Podwyższona zawartość dwutlenku węgla w atmosferze może bowiem powodować podwyższenie temperatury na Ziemi. Przez całe wieki ludzie wycinali lasy przede wszystkim w celu pozyskania drewna. Drewno było pierwszym wykorzystywanym przez człowieka paliwem i do dziś jest używane do ogrzewania. Przyczyną ginięcia lasów są także kwaśne deszcze. Pojawiają się one tam, gdzie spalane są ogromne ilości paliw kopalnych, w wyniku czego do atmosfery przedostają się węglowodany. Powstają w wyniku łączenia się kropelek wody z gazowymi zanieczyszczeniami powietrza.
14 4 14