Wiecie co trzeba mi krótki opis Szkocji ale po angielsku i polsku żebym wiedziała co jest tam napisane trzeba mi ogólne wiadomości np jakie święta się tam obchodzi, powierzchnia i takie tam proszę o szybką odpowiedz bo jutro mam je oddać na ocenę a bardzo mi zależy na piątce pomożecie????? Plis
;)

1

Odpowiedzi

2010-04-13T19:00:07+02:00
Szkocja (ang. Scotland, gael. Alba) – dawniej niezależne królestwo, obecnie część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Obejmuje północną część wyspy Wielkiej Brytanii oraz Hebrydy, Orkady i Szetlandy. Od południa graniczy z Anglią. Krajobraz w przeważającej części wyżynny i górski. Klimat umiarkowanie ciepły, wybitnie morski. Na północy Szkocji Góry Kaledońskie i Grampiany, na południu Wyżyna Południowoszkocka. W centrum niewielka Nizina Środkowoszkocka skupiająca większą część ludności.

Patronem Szkocji jest św. Andrzej. Kwiatem charakteryzującym Szkocję, jako region zaliczany do Wielkiej Brytanii, jest oset.

W 2005 r. 42% ludności Szkocji należało do kalwińskiego Kościoła Szkocji, który jest od 1560 r. Kościołem narodowym. Kościół Szkocji nie jest kościołem państwowym (od 1921 roku), a „narodowym” (national church), a zatem Szkocja ma formę pośrednią między rozdziałem kościoła od państwa (Walia, Irlandia Północna), a kościołem ustanowionym jak w Anglii.

Dudy, kilt i whisky to najbardziej znane produkty szkockiej kultury. Dudy pochodzą z Azji Mniejszej, mają jednak w kulturze Szkocji szczególne znaczenie i kojarzone są właśnie z nią. Kilt jako męska spódnica znana był już w czasach podbojów rzymskich na Wyspach brytyjskich. Charakterystyczny materiał, z którego wykonany jest kilt, zwany jest tartanem. Słowo to wywodzi się z francuskiego "tartanie" i oznacza po prostu tkaninę w kratę. Każdy z klanów szkockich ma swój unikatowy wzór kiltu. Whisky – jest kwestią sporną pomiędzy Szkotami a Irlandczykami – do dziś nie wyjaśnione jest bowiem, który z narodów wynalazł ten alkohol.

Nie ulega natomiast wątpliwości, iż szkocka whisky znana jest i ceniona na całym świecie
Scotland (called Scotland, gael. Alba) - formerly an independent kingdom, now part of a United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. This includes the northern part of the island of Great Britain and the Hebrides, Orkney and Shetland. From the south border with England. Landscape in most parts of the highlands. The climate is moderately warm, very sea. In the north of Scotland, Northwest Highlands and Grampian, in the south of Plateau Południowoszkocka. In the center of a small lowland Środkowoszkocka focusing most of the population.

Scotland's patron Saint. Andrew. Flower of Scotland is characterized as a region belongs to the UK, is a thistle.

In 2005, 42% of the population belonged to the Scottish Calvinist Church of Scotland, who is from the 1560 National Church. Church of Scotland is not a state church (since 1921) and "national" (national church), so Scotland has an intermediate form between the separation of church and state (Wales, Northern Ireland), and the established church in England .Bagpipes, kilt and whiskey is the most well-known products Scottish culture. Bagpipes come from Asia Minor, but have in the culture of Scotland, of particular importance and are being associated with it. Kilt skirt known as the male was already in the times of the Roman conquests in the British Isles. The characteristic material of the kilt is made, is called tartan. This word derives from French "tartane" and simply means the grille cloth. Each clan has its own unique Scottish kilt pattern. Whisky - is a contentious issue between the Scots and Irish - have still not explained is the fact that the nations that invented alcohol.

There is no doubt but that the Scotch Whisky is known and appreciated throughout the world
6 2 6