Odpowiedzi

2010-04-13T17:56:11+02:00
Uwarunkowania demograficzne Polski powodują, że obecnie jesteśmy świadkami wchodzenia na rynek pracy znacznych liczebnie roczników wyżu demograficznego z lat 80-tych oraz intensywnego procesu starzenia się ludności, w tym również populacji osób pracujących. Wpływa to na zwiększenie nierównowagi na rynku pracy poprzez wzrost liczby młodzieży pozostającej bez pracy i nasilanie się trudności ze znalezieniem pracy przez osoby w starszych grupach wieku produkcyjnego. Powyższe uwarunkowania wpływają na wysoki poziom bezrobocia i mniejszą efektywność wykorzystania zasobów siły roboczej, co następnie oddziałuje negatywnie na konkurencyjność całej gospodarki Polski.
Zmiany w strukturze wieku ludności przez następne lata przyniosą ze sobą również skutki gospodarcze. Słabsza struktura ludności niesie za sobą bowiem słabsze możliwości rozwoju gospodarczego. Główne skutki gospodarcze starzenia się społeczeństwa ? nie tylko Polski, ale również Europy ? to zmniejszenie konsumpcji oraz problemy ze znalezieniem pracowników (mniejsza liczba osób w wieku 15-24 lat, a większa liczba osób w wieku 55-64 lat oznacza mniejszą możliwość zastąpienia pracowników odchodzących na emeryturę). Wzrost populacji po 65-tym roku życia wpłynie na sytuację ekonomiczną Polski niekorzystnie, gdyż spowoduje to spadek tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) na osobę, wpłynie też negatywnie na udział oszczędności, a dalej także inwestycji w gospodarce (większe wydatki na wypłatę emerytur, ubezpieczenia społeczne, opiekę zdrowotną).
Jak już wspomniałem powyżej zmiany w strukturze ludności spowodowane są również migracjami i one również w przeciągu najbliższych lat doprowadzą do zmian w gospodarce. Zmiany te doprowadzą m.in. do: wzrostu deficytu na rynku pracy, wzrostu nierównowagi w finansach publicznych, gdyż utracone zostaną dochody z podatków od osób aktywnych zawodowo, a wydatki na świadczenia dla osób w wieku poprodukcyjnym nie zmniejszą się; osłabienia zdolności do wzrostu polskiej gospodarki, gdyż zaczną wyjeżdżać osoby najbardziej energiczne
i przedsiębiorcze oraz lepiej wykształcone.
2 5 2