Odpowiedzi

2010-04-13T18:08:55+02:00
Do zadań własnych gminy należą zadania z zakresu:

lokalnego transportu zbiorowego,
wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji i odprowadzania ścieków,
pomocy społecznej,
edukacji publicznej,
kultury fizycznej i turystyki,
cmentarzy komunalnych,
zieleni gminnej,
ładu przestrzennego,
ochrony środowiska,
edukacji publicznej,
ochrony zdrowia,
dróg gminnych, ulic i mostów,
pomocy społecznej.
Jest to tylko pewien wycinek spraw, którymi zajmuje się samorząd gminny. Konstytucja RP bowiem czyni domniemanie uprawnień na rzecz gminy. Tak więc gmina zajmuje się wszystkimi sprawami, którymi nie zajmują się pozostałe jednostki samorządu terytorialnego.

Dlatego też gmina wykonuje najwięcej zadań i to do niej najczęściej zwraca się obywatel chcąc załatwić jakąś sprawę.
2 1 2
2010-04-13T18:15:08+02:00
1.Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2. Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
3. Załatwianie lokalnych spraw publicznych, które zostały ustawowo włączone do zakresu jej działania, a także te, których ustawy nie przekazały żadnemu podmiotowi.
4. Gminne drogi, ulice, mosty, place, wodociągi, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych; utrzymywanie czystości, utrzymywanie urządzeń sanitarnych; wysypiska oraz utylizacja odpadów komunalnych; zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną.
5. Budownictwo mieszkaniowe; lokalny transport zbiorowy; targowiska i hale targowe; gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oraz obiekty administracyjne.
6. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, kultura, kultura fizyczna.
7. Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego (organizacja ruchu drogowego, porządek publiczny, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo sanitarne).
8. Lokalnego transportu zbiorowego.
9. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
10. Kanalizacja i odprowadzania ścieków.
11. Pomoc społeczna.
12. Edukacja publiczna.
13. Kultura fizyczna i turystyka.
14. Cmentarze komunalne.
3 4 3