PILNE!! potrzebuję, żeby ktoś mi napisał ten program (pascal) w języku c++:

Program algorytm_rosyjskich_wiesniakow;
Uses crt;
var a, b, s:longint;
begin
ClrScr;
Write('Podaj pierwsza liczbe: '); Readln(a);
Write('Podaj druga liczbe: '); Readln(b);
s:=0;
repeat
if a mod 2 = 1 then s:=s+b;
a:=a div 2;
b:=b*2;
until a=0;
Write('Iloczyn = ',s );
ReadKey;
end.1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:31:06+02:00
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
long a,b,s;
system("cls");
cout<<"Podaj pierwsza liczbe: ";
cin>>a;
cout<<"Podaj druga liczbe: ";
cin>>b;
s=0;
do
{
if ((a%2)==1) {s=s+b;}
a=a/2;
b=b*2;
} while (a);
cout<<"Iloczyn = "<<s<<"\n";
getch();
}