2. Uzupełnij poniższy tekst. (3 p.)

Afryka jest położona symetrycznie po obu stronach .................................... . Charakterystyczną cechą ukształtowania

powierzchni Afryki jest przewaga ........................., które zajmują około 70% obszaru kontynentu. Najwyżej położona

jest ......................... część Afryki.

3. Uzupełnij tabelę: (7 p.)

Nazwa strefy klimatycznej Temperatura powietrza i opady Formacja roślinna
las równikowy
podrównikowa
wysokie dobowe amplitudy temperatury, małe opady
podzwrotnikowa średnie roczne temperatury powyżej 10o C, opady w półroczu zimowym

4. Zaznacz poprawną odpowiedź. (1 p.)
W Afryce przeważa ludność rasy:
a) białej,
b) żółtej,
c) czarnej.

5. Zaznacz literą P zdanie prawdziwe, a literą F zdanie fałszywe. (3 p.)
a) W Afryce występuje bardzo duże zróżnicowanie językowe. ........
b) W krajach afrykańskich dochód narodowy jest wysoki. ........
c) Cechą charakterystyczną gospodarki wielu państw afrykańskich jest duża zależność od górnictwa. ........

6. Połącz w pary państwa i ich stolice. (3 p.)
Egipt Abudża
Nigeria Pretoria
RPA Kair

7. Zaznacz poprawną odpowiedź. (1 p.)
Kanał Sueski łączy Morze Śródziemne z:
a) Morzem Czerwonym,
b) Morzem Czarnym,
c) Morzem Egejskim.

8. Wymień główne uprawy Egiptu. (3 p.)

a) ........................................................................................

b) ........................................................................................

c) ........................................................................................

9. Uzupełnij poniższy tekst. (4 p.)

Nigeria jest położona nad .............................................................................. . Podstawą gospodarki tego kraju

jest .............................. i ...................................................................... . Głównym źródłem dochodu narodowego Nigerii

jest eksport ............................................ .
11. Wyjaśnij termin apartheid. (1 p.)

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

12. Wymień trzy najważniejsze surowce mineralne RPA. (3 p.)

a) .............................................................................................................................................................................................

b) .............................................................................................................................................................................................

c) .............................................................................................................................................................................................


2. Uzupełnij poniższy tekst. (3 p.)

Powierzchnia Afryki wynosi ............................................ . W porównaniu z innymi kontynentami Afryka

ma .............................. rozwiniętą linię brzegową. Około 70% powierzchni kontynentu zajmują ................................. .

3. Uzupełnij tabelę: (7 p.)

Nazwa strefy klimatycznej Temperatura powietrza i opady Formacja roślinna
niskie amplitudy, duże opady, wysokie temperatury
sawanna
zwrotnikowa
średnie roczne temperatury powyżej 10o C, opady w półroczu zimowym roślinność śródziemnomorska

4. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Ludność rasy białej zamieszkuje: (1 p.)
a) północną część Afryki,
b) południową część Afryki,
c) środkową część Afryki.

5. Zaznacz literą P zdanie prawdziwe, a literą F zdanie fałszywe. (3 p.)
a) Afryka jest kontynentem zasobnym w surowce mineralne. ........
b) Jednym z największych problemów społecznych Afryki jest problem wyżywienia mieszkańców. ........
c) W państwach Afryki trwa wiele konfliktów społecznych i wojen domowych. ........

6. Połącz w pary państwa i ich stolice. (3 p.)
Egipt Pretoria
Nigeria Kair
RPA Abudża

7. Zaznacz poprawną odpowiedź. (1 p.)
Lasy namorzynowe to:
a) inna nazwa lasów równikowych,
b) lasy nadmorskie, w których korzenie drzew są odsłaniane w czasie odpływu,
c) lasy na pograniczu lasu równikowego i sawanny.

8. Uzupełnij poniższy tekst. (3 p.)

Egipt w większości zamieszkują ............................................. , a religią dominującą jest .................. . W Egipcie

najwięcej gruntów ornych zajmuje uprawa ................................................ .

9. Wymień główne uprawy żywieniowe Nigerii. (4 p.)

a) .............................................................................................................................................................................................

b) .............................................................................................................................................................................................

c) .............................................................................................................................................................................................

d) .............................................................................................................................................................................................
11. Wyjaśnij, kim są Burowie. (1 p.)

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

12. Wymień trzy najważniejsze surowce mineralne RPA. (3 p.)

a) .............................................................................................................................................................................................

b) .............................................................................................................................................................................................

c) .............................................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

2010-04-13T19:51:23+02:00
12.Kukurydza przenica winorosle
7 1 7