Odpowiedzi

2010-04-13T20:18:50+02:00
**Tkanka nerwowa - jest utworzona przez neurony (komórki nerwowe) i komórki glejowe, tworzy układ nerwowy. Tkanka nerwowa jest szczególnie wrażliwa na brak tlenu. Odbiera, przekazuje i reaguje na impulsy środowiska, jak np. dotyk, temperatura czy światło. Przewodzi impulsy z neuronu do efektorów, od receptorów, przetwarza impulsy w adekwatne odpowiedzi, przewodzi impulsy z neuronu do innego neuronu, wytwarza substancje przekaźnikowe. Komórki nerwowe umożliwiają organizmowi normalne funkcjonowanie w danym środowisku, adekwatną odpowiedź w zależności od sytuacji w środowisku zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym. Neurony stale rejestrują się, analizują informacje o stanie wewnętrznym organizmu jak i zewnętrznym stanie otoczenia, przez co przygotowują organizm do adekwatnej reakcji. Do neuronów należy również koordynacja aktywności intelektualnej, świadomości, podświadomości, aktywności ruchowej czy też czynności gruczołów dokrewnych.
Tkanka nerwowa ma bardzo słabe możliwości regeneracyjne.

**Komórka – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych . Jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnosciową ustroju.
Komórkę stanowi przestrzeń ograniczona błoną komórkową. U większości prokariontów, roślin, grzybów i niektórych protistów dodatkowo, od strony zewnętrznej, występuje niewykazująca metabolizmu ani własnych mechanizmów wzrostowych struktura – ściana komórkowa. Wewnątrz tej przestrzeni znajduje się tzw. protoplazma oraz szereg wewnętrznych organelli pełniących rozmaite funkcje życiowe komórki. Występowanie w komórce jądra jest podstawą podziału organizmów na jądrowe i bezjądrowe , choć faktycznie różnice w budowie komórki tych grup dotyczą nie tylko obecności jądra komórkowego.
Komórki różnych organizmów wykazują znaczne różnice, zarówno morfologiczne jak i biochemiczne. Mogą one stanowić samodzielny organizm jednokomórkowy lub być elementem składowym organizmu wielokomórkowego.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T20:27:42+02:00
Komórki budujące tkankę nerwowa to neurony Neuron składa się z pękatego ciała komórki zaopatrzonego w liczne wypustki: krótsze, zwane dendrytami i długą na końcu rozgałęzioną zwaną aksonem. nazwa dendrytów pochodzi od greckiego określenia drzewa, ponieważ wypustki te wyglądem przypomina gałęzie wewnątrz ciała komórki znajduje się jadro komórkowe. Budowa neuronu jest ściśle związana z jego funkcją- przekazywaniem informacji. Wzdłuż neuronów są przeprowadzeniem informacji. wzdłuż neuronów są przeprowadzane impulsy nerwowe informacje o tym co się dzieje w otoczeniu, rozkazy adresowane do mięśni a także różne informacje w obrębie mózgu.
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O ZMIANACH W ŚRODOWISKU POLEGA NA PRZEPŁYWIE IMPULSU ELEKTRYCZNEGO, ZAWSZE W KIERUNKU OD CIAŁA KOMÓRKI DO AKSONU.
Dendryty i rozgałęzienia końcowe aksonu umożliwiają łączenie się komórek nerwowych w ciągi i sieci.
O.K
1 5 1
2010-04-13T20:28:57+02:00
Komórka- podstawowa jednostka strukturalna każdego zywego organizmu, oddzielona od środowiska zewnetrznego blona komórkowa (zwierząta) lub blona komórkową i ściana komórkowa. Zawiera informację genetyczną w postaci DNA o jej budowie i fizjologii. Dzięki zdolnościom do podziałów przekazuje materiał genetyczny komórką potomnym (rozmnażanie). Pobiera ze środowiska zewnetrznego substancje, które przetwarza we własne struktury. We wnetrzu komórki znajdują sie organella pełniące określone funkcje. Komórka może istnieć jako odrębny organizm (org. jednokomórkowe) komórki moga tez tworzyc kolonie lub różnicować sie w tkanki organizmów wielokomórkowych. Ze wzgledu na stopień złożności budowy i obecności jądra wyróżniamy komórki.Tkanka nerwowa, tkanka zwierzęca powstała z ektodermy (listki zarodkowe), jej zadaniem jest przyjmowanie bodźców nerwowych, a następnie przewodzenie ich w postaci impulsów.
Jej podstawową jednostką strukturalną jest neuron- zbudowany z ciała komórki(perikarionu), oraz dwóch rodzajów wypustek nerwowych za pomocą których komórki nerwowe kontaktują się ze sobą: licznych dendrytów - przyjmujących impulsy - i jednego neurytu (aksonu) - przekazującego impulsy do następnego neuronu lub narządu końcowego (zakończenia nerwowe).