Zad.1
W szkolnym referendum zatytułowany"unia Europejska - młodzi głosują" wzięło udział 900 tys. uczniów. Uczniowie odpowiadali na pytanie: "Czy jesteś z przystąpieniem Polski do unii Europejskiej ?" Diagramy przedstawiają frekwencję i wyniki referendum.
a) Ile uczniów głosowało za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
b) Ile uczniów nie wzięło udziału w głosowaniu ?
zad2.
Oblicz pole trójkąta ABC przedstawionego na rysunku , wiedząc ,że AC=2, a pole koła jest równe 4pi

zad3

Przeciętne zbiory kukurydzy z hektara w trzech gospodarstwach rolnych były w stosunku 38:31:21, przy czym w drugim gospodarstwie były 100q wyższe niż w trzecim gospodarstwie. Ile średnio kukurydzy zebrano z hektara w każdym z tych gospodarstw?

...................................................
Załączniki :
Pierwszy rysunek jest do zad. 2
a drugi rysunek do zad.1

Na diagramie kołowym jest napisane 72%
słupkowy : TAK 67,1%
słupkowy :NIE 30,7%

1

Odpowiedzi

2009-11-04T18:07:50+01:00
Zad 1

a) 900 000*61,1%=549 900

Odp. 549 900 uczniów

b) 900 000 to 72%

x*72%=900 000
x*72=90 000 000
x=1 250 000

1 250 000-900 000=350 000

Odp. 350 000 uczniów.

zad 2

Kąt ACB=90°
jest to trójkąt prostokątny

Pkoła=π*R²

AB=2R

P=4π
4pi=π*R²
4=R²
2=R

AB=4

Pole trójkąta= (a*h)/2
h=AC=2
a=CB

AB²-AC²=CB²
4²-2²=CB²
16-4=CB²
12=CB²
CB=√12
CB=2√3

Ptrójkąta=(2√3*2)/2=2√3cm²