Odpowiedzi

2010-04-14T08:07:21+02:00
Niewątpliwie jednym z najważniejszych dokumentów powstałych w okresie rewolucji była uchwalona dnia 26 sierpnia 1789 roku przez konstytuantę „Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela”. Ten niezwykle postępowy, wyprzedzający swoją epokę dokument określa podstawy, na których opierają się wszystkie współczesne demokratyczne konstytucje. Deklaracja wprowadziła też Monteskiuszowski system trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. System ten istnieje dziś w niemalże wszystkich krajach na Ziemi, również w Polsce, mówi o tym artykuł dziesiąty Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która powstała notabene 208 lat później. Wolność słowa i wyznania to także wartości, które przejęliśmy od francuskich rewolucjonistów.
Szczególnie ważnym dla pokoleń francuzów skutkiem rewolucji było zrodzenie się patriotyzmu i społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki wielu prospołecznym reformom nawet w warstwie chłopów pojawiła się świadomość narodowa.
2 1 2