Odpowiedzi

2010-04-15T14:50:26+02:00
Pierwszy kodeks prawa cywilnego w Atenach
Pierwszy kodeks prawa karnego i cywilnego zawdzięczają Ateńczycy Drakonowi. To właśnie on wprowadził między innymi rozróżnienie zabójstwa – na nieumyślne oraz morderstwa. Państwo Ateny wtedy nie posiadało prawa ścigania sądowego ani łaski, natomiast same rozstrzygnięcia wpłynęły na powstanie synonimu surowości prawa. Równolegle z Drakonem działał w Atenach Solon wybitny mąż stanu oraz poeta. W 594 roku p.n.e. został on wybrany na pierwszego archonta - najwyższego urzędnika państwowy, którego w dzisiejszej hierarchii nazwalibyśmy premierem. Różnica pomiędzy premierem a archontem polega na tym, że ten ostatni wybierany był tylko na rok i sprawował władzę wykonawczą, sądowniczą, dowodził wojskiem oraz sprawował funkcje kapłańskie. Główną zasługą Solona - archonta było to, że przygotował grunt pod zmiany ustrojowe Aten. Dokonał on podziału obywateli na cztery klasy według cenzusu majątkowego, ustanowił tzw. Radę Czterystu, sąd przysięgłych, ujednolicił system miar i wag oraz znacznie poszerzył uprawnienia eklezji – zgromadzenia pełnoprawnych obywateli Aten, którzy ukończyli 20 lat.
Wprowadzenie ustroju demokratycznego
W 510 roku p.n.e. Klejstenes po raz pierwszy w historii świata, w wyniku dogłębnych reform, wprowadził ustrój demokratyczny. Istota reform polegała na tym, że:
- Podział na plemiona, bractwa i rody został zastąpiony podziałem terytorialnym;
- Attyka podzielona została na 3 okręgi, a te z kolei na jeszcze mniejsze rejony;
- Cudzoziemcy, osiedleni na stałe w Attyce zyskali prawa obywatelskie;
- Ilość radnych została zwiększona do pięciuset osób, wprowadzono sad skorupkowy oraz urząd dziesięciu wodzów.
Cele reformy Klejtenesa a demokracja Ateńska
Celem reformy było zmniejszenie roli arystokracji, zatarcie różnic majątkowych oraz zróżnicowanie społeczeństwa. W rezultacie wskazanych powyżej zmian ustrojowych, została ustanowiona tzw. Demokracja Ateńska. Etymologicznie nazwa pochodzi od demos-lud i kratos – władza, czyli dosłownie ludowładztwo. Oprócz całego mnóstwa drobniejszych zmian, opierała się ona głównie na możliwości udziału:
- w zarządzaniu państwem wszystkich pełnoprawnych obywateli, którzy ukończyli 20 rok życia.
Jedną z głównych zalet demokracji ateńskiej było też to, że urząd archonta i jego ośmiu pomocników trwał tylko rok i choć możliwe było przedłużenie trwania rządów o następną kadencję, to w wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości następowała szybka wymiana rządu. Jednak największą zaletą demokratyzacji polis była powszechna możliwość udziału w życiu politycznym wszystkich wolnych obywateli.
Pojęcie demokracji jest znane w czasach nowożytnych. Pisząc wreszcie o demokracji, którą uznano notabene za najlepszą formę ustroju państwa należy podać jej współczesną definicję.
Współczesna definicja demokracji
W szerokim rozumieniu, demokracja to system rządów, w którym obywatele wybierają swoich przywódców w regularnych wyborach opartych na współzawodnictwie kandydatów, przy jednoczesnym zabezpieczeniu podstawowych swobód obywatelskich. Demokracja zakłada trzy warunki konieczne do bezkolizyjnego przebiegu rządów w kraju o ustroju demokratycznym. Są to:
- Odpowiedzialne sprawowanie władzy na szczeblu lokalnym;
- Odpowiedzialne sprawowanie władzy na szczeblu państwowym;
- Wewnętrzna dyskusja partyjna.
Każdy z przytoczonych powyżej mierników demokratyzacji życia dotyczy najważniejszych aspektów życia publicznego. Przekonaliśmy się o tym jako naród w początkowej fazie transformacji politycznych w Polsce. W 1989 roku naród w wyborach jasno opowiedział się po stronie nowego związku zawodowego „Solidarność”. Komuniści nie chcieli jednak oddać władzy, pragnęli kontrolować urząd prezydenta, a nade wszystko armie i siły bezpieczeństwa. Pierwsze wolne wybory, w których wszystkie miejsca do obsadzenia były konkursowe, nastąpiły na szczeblu lokalnym w maju 1990 roku. Wówczas rozpoczął się proces reform, których celem była demokratyzacja życia w Polsce.
Demokracja w ekonomii
W dziedzinie ekonomii demokracja zapewnia rynkowi wolny rozwój. Konkurencja wyzwolona przez prawa wolnego rynku zachęca jednostki do jak najpełniejszego wykorzystania swego potencjału. Poza tym walorem ustroju demokratycznego jest również reprezentacja danej partii w instytucjach władzy proporcjonalna do uzyskanych głosów w czasie wyborów.
Demokracja w polityce
Dana partia otrzymuje taką liczbę miejsc w parlamencie, która odpowiada zdobytym przez nią głosom wyborczym. Pamiętamy o tym, że wybory w czasach komunizmu były swoistą farsą, gdyż głosujący nie mieli możliwości prawdziwego wyboru (wyborc