Odpowiedzi

2010-04-14T12:50:02+02:00
10 listopada 1918 r. Piłsudski wrócił z Magdeburga do Warszawy, władzę wojskową od Rady Regencyjnej przejął 11 listopada, cywilną 16 listopada. 14 listopada wydał pierwszy dekret. 22 listopada 1918 r. wydany został dekret o utworzeniu Państwa Polskiego (O najwyższej władzy). Piłsudskiemu podporządkowali się: Rząd lubelski i Polska Komisja Likwidacyjna.
Piłsudski chciał by premierem został Ignacy Daszyński, ale ten był radykalnym socjalistą. Premierem został Jędrzej Moraczewski. 28 listopada wydano ordynację wyborczą, w której przyznano prawo głosu kobietom. Wybory miały być przeprowadzone na terenach należących dawniej do Polski (dawne Królestwo Polskie, bez Lwowa i Wielkopolski).
26 stycznia 1919 r. odbyły się wybory. 20 lutego 1919 r. sejm uchwalił Małą Konstytucję. Piłsudski zrezygnował ze stanowiska Tymczasowego Naczelnika Państwa, na mocy małej konstytucji Piłsudski został Naczelnikiem Państwa do czasu uchwalenia konstytucji czyli do grudnia 1922 r. Zgodnie z małą konstytucją władza ustawodawcza w państwie należała do Sejmu Ustawodawczego. Każda ustawa wymagała kontrasygnaty premiera i właściwego ministra. Najwyższą władzą wykonawczą w sprawach cywilnych i wojskowych był Naczelnik Państwa. Naczelnik Państwa powoływał rząd w porozumieniu z sejmem. Naczelnik Państwa i rząd odpowiedzialni są przed sejmem. Każdy akt wydany przez Naczelnika Państwa wymaga kontrasygnaty właściwego ministra.
1 1 1