Odpowiedzi

2013-06-28T19:32:30+02:00

Propanol:

2C₃H₇OH + 9O₂ ⇒ 6CO₂ + 8H₂O

 

Butyn:

2C₄H₆ + 11O₂ ⇒ 8CO₂ + 6H₂O

 

Heksen:

C₆H₁₂ + 9O₂ ⇒ 6CO₂ + 6H₂O

 

Oktanol:

C₈H₁₇OH + 12O₂ ⇒ 8CO₂ + 9H₂O

 

Benzen:

2C₆H₆ + 15O₂ ⇒ 12CO₂ + 6H₂O