Odpowiedzi

2010-04-14T13:25:23+02:00
Demokracja parlamentarna, demokracja pośrednia, forma rządów, w której naród sprawuje władzę zwierzchnią za pośrednictwem wybranych przez siebie reprezentantów działających w ciałach przedstawicielskich. Idea demokracji parlamentarnej wywodzi się z teorii reprezentacji, której podstawowymi zasadami są: wolne wybory, kadencyjność ciał przedstawicielskich, odpowiedzialność reprezentantów przed wyborcami w trakcie wykonywania mandatu.

Najwyższym organem państwa w demokracji parlamentarnej jest parlament, któremu przysługuje wyłączność ustawodawcza oraz kontrola organów władzy wykonawczej (głowy państwa i rządu).

Demokracja parlamentarna opiera się na koncepcji podziału władzy. Głowa państwa (prezydent lub król) powołuje premiera, a na jego wniosek również innych członków rządu. Rząd musi uzyskać poparcie ciała przedstawicielskiego, przed którym politycy odpowiadają za swoją działalność oraz za uchwalone akty normatywne. Członkowie rządu i głowa państwa w demokracji parlamentarnej ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną.

W praktyce ustrojowej demokracja parlamentarna jest uzupełniana przez różne formy demokracji bezpośredniej.
8 3 8
  • CCCP
  • Rozwiązujący
2010-04-14T13:26:08+02:00
Demokracja parlamentarna nazwa pochodzi z greckiego demos - lud i krateo - rządzić. Przymiotnik "parlamentarna" pochodzi bezpośrednio od specyfiki tej odmiany demokracji. Po prostu już nie sam lud a jego przedstawiciele w parlamencie stanowią prawo.
10 4 10
2010-04-14T13:27:48+02:00
Ustrój polityczny w którym uprawnieni do głosowania wybierają parlamentarzystów. opiera się na koncepcji podziału władzy.
7 2 7