Odpowiedzi

2010-04-17T14:45:24+02:00
R=15m
n=5
t=1min=60s
V=?
V=2πrf
f=?
f=n/t
f=5/60=1/12Hz
V=2*3,14*15*1/12=94,2*1/12=471/60=7,85m/s