Proszę o jak najszybsze rozwiązanie, bardzo ważne.
1. Wierzchołki trójkąta ABC leżą na okręgu o środku O. BD jest średnicą tego okręgu. Jeżeli kąt CBD ma miarę 24° to kąt BAC ma miarę:
A. 24°
B. 48°
C. 66°
D. 90°
2. Dany jest trójkąt ABC, w którym |AC| = |BC|. |ACB| = 80°, zaś AD jest wysokością trójkąta. Wówczas, miara kąta DAB wynosi:
A. 10°
B. 40°
C. 50°
D. 60°
3. Boki trójkąta ABC mają długość √18, √50, √72. Trójkątem do niego podobnym jest trójkąt o bokach:
A. 3,5,6
B. 9,25,36
C. 18,50,72
D. √20, √52, √74
4. Przekątna sześcianu jest o 2 większa od przekątnej ściany sześcianu. Wówczas krawędź sześcianu jest równa:
A. 2√3 - 2√2
B. 2√3 + 2√2
C. ⅕ (2√3 - 2√2)
D. ⅕ (2√3 + 2√2)
5. Ostrosłup ma 12 wszystkich krawędzi. Liczba jego ścian jest równa:
A. 6
B. 7
C. 11
D. 12
6. Promień podstawy walca zwiększamy 3 razy, a jego wysokość zmniejszamy 3 razy. Wówczas objętość walca:
A. zwiększy się 3 razy
B. zmniejszy się 3 razy
C. zwiększy się o 3
D. nie zmieni się
7. Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału (7,29) jest równa:
A. 15
B. 16,6
C. 17
D. 18,6
8. Z talii 52 kart losujemy 1 kartę. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy króla lub kiera jest równe:
A. 17/52
B. 16/52
C. 9/52
D. 1/52
9. Przyprostokątne trójkąta ABC mają długości 10 i 24. Przeciwprostokątna trójkąta KLM podobnego do niego ma długość 39. Oblicz obwód trójkąta KLM.
10. Dany jest trójkąt prostokątny. Wykaż, że suma pól kół o średnicach będących przyprostokątnymi trójkąta jest równa polu koła o średnicy równej przeciwprostokątnej.
11. Punkty A=(3,1) i B=(7,3) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Wyznacz współrzędne wierzchołka C tego kwadratu.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T16:56:45+02:00