Mam do napisania pracę o Solidarności. I muszę to opisać swoimi słowami...
Chodzi tutaj o NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Pomożecie? Tutaj chodzi o taką notatkę, bo potem będę musiała z tego napisać opowiadanie na 250 słów.
Dam najlepszą ; *

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:52:30+02:00
Ponad ćwierć wieku temu, 31 sierpnia 1980 roku powstała „Solidarność”. Próby
definicji tego zjawiska pokazują, Ŝe wymyka się ona wszelkim tradycyjnym klasyfikacjom.
Była bowiem jednocześnie: rewolucją, wielkim ruchem społecznym, powstaniem
narodowym, a zarazem — po prostu — związkiem zawodowym. Chyba jednak jedynym w
historii świata, który w kulminacyjnym momencie szczycił się liczbą ponad 9,5 mln członków
ze wszystkich warstw i grup społeczeństwa, co stanowiło 1/3 całego 38-milionowego narodu
(nie licząc dzieci i starców). „Solidarność” stawała się w Polsce gwarantem odnowy wielu
dziedzin Ŝycia kraju, reform ekonomicznych, likwidacji niesprawiedliwości, ukrócenia
niepraworządności i naduŜyć aparatu komunistycznej władzy, przywrócenia prawdy w
środkach przekazu i edukacji, stała się ruchem rewindykacji praw obywatelskich i tradycji
narodowych.
„Solidarność” była ruchem pacyfistycznym, programowo rezygnującym ze stosowania
przemocy w rozwiązywaniu konfliktów zbiorowych. Działała na skalę całego kraju i narodu,
odwołując się do zasad solidarności społecznej, a takŜe wartości moralnych w Ŝyciu
publicznym. Sama w sobie będąc zaprzeczeniem reguł systemu komunistycznego —
naruszyła podstawy komunizmu w Polsce, a potem w całym bloku sowieckim.
„Światło «Solidarności» rzuca blask na nas wszystkich” — stwierdzili francuscy
badacze ruchu juŜ w 1981 roku. 1

W sierpniu 2003 oryginalny zapis 21 Postulatów Gdańskich z sierpnia 1980 wraz z
załoŜoną w Ośrodku KARTA w Warszawie kolekcją archiwalną „Solidarność” — narodziny
ruchu (oryginalne materiały z okresu sierpień 1980 – grudzień 1981) zostały wpisane na listę
UNESCO najwaŜniejszych zbiorów archiwalnych istniejących na świecie, w Programie
„Pamięć Świata”.
Dzisiaj „Solidarność” jest związkiem zawodowym, występującym w imieniu swoich
członków o ich prawa ekonomiczne i pracownicze.
Polska jest państwem demokratycznym, który 1 maja 2004, obok sześciu innych państw
post-komunistycznych, wszedł do Unii Europejskiej, przedtem — 1 stycznia 1990 —
zmieniając nazwę z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na Rzeczpospolitą Polską..

Narodziny „Solidarności” poprzedziła długa historia oporu społeczeństwa polskiego
wobec systemu komunistycznego, narzuconego Polsce i innym krajom Europy Środkowo-
Wschodniej po II wojnie światowej.
1 5 1