Odpowiedzi

2010-04-14T17:10:56+02:00
• definicję pieszego oraz wylicza uczestników ruchu drogowego,
• przykłady przyczyn wypadków z winy pieszych,
• podstawowe znaki pionowe i poziome przeznaczone dla pieszych,
sygnały sygnalizacji świetlnej

• zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię ,
Uczeń potrafi:
• objaśnić zakres pojęcia pieszego,
• wyjaśnić prawidłowy sposób poruszania się pieszego na drodze w mieście,
• uzupełnić notatkę na karcie ćwiczeń zgodnie z tekstem źródłowym.
• przestrzegać zasad poprawnego poruszania się po drogach w mieście,
• przygotować do samodzielnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
• sumiennie wypełniać zadania członka zespołu.
Uczeń rozumie:
• pojęcie „sygnalizacja świetlna”
• znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze
• przepisy o ruchu pieszych
METODY PRACY: praca z tekstem, pogadanka z elementami dyskusji, praktyczne działanie - pokaz
FORMY PRACY:
• zbiorowa,
• indywidualna,
• zespołowa.
TYP LEKCJI: podająca, powtórzeniowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plansze ze znakami drogowymi, kodeks
drogowy, dyskietka z prezentacją, test, instrukcje dla zespołów
I. Uzupełnij zdania:
Każda osoba znajdująca się na drodze to .......................................................
Przejście dla pieszych jest malowane na ........................................w postaci ......................pasów. Sygnalizacja świetlna w kolorze ....................oznacza, że przejście przez jezdnię jest zabronione, a w kolorze ...................oznacza, że wolno przejść.
II. Podkreśl prawidłową odpowiedź:
Przechodząc przez jezdnię:
a) wbiegam na nią,
b) rozglądam się, jeśli nic nie jedzie – przechodzę,
c) patrzę tylko w prawo i przechodzę,
d) patrzę tylko w lewo i przechodzę.

Czynności i wypowiedzi nauczyciela Czynności uczniów
1. Czynności organizacyjno - porządkowe
2. Nawiązanie do tematu lekcji
Drogi prowadzące do szkoły są w większości drogami osiedlowymi, czyli wydawałoby się drogami o mniejszym nasileniu ruchu – drogami bezpiecznymi. Niestety tak nie jest. Wraz z postępem cywilizacji i rozwojem motoryzacji nawet nasze małe ulice są ruchliwe. Dlatego tak ważne jest stałe przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i zasad kształtujących świadomość pieszego. Wszystkie te zasady i prawa zawarte są w kodeksie ,,Prawo o ruchu drogowym”. Zasady te zdaje się, iż są dobrze znane, ale statystyki policyjne temu przeczą. Niestety rośnie liczba wypadków z udziałem dzieci. W związku z tym będziemy dziś omawiać bezpieczne zachowanie na drodze.
3. Podaje temat i zapisuje go na tablicy Zapisują temat lekcji do zeszytu
4. Omawia temat lekcji
4.1. Pieszy na drodze
Pamiętamy, że jeśli znajdujemy się na drodze i nie wykonujemy na niej żadnych robót – jesteśmy pieszymi. Bardzo ważne jest, aby dla własnego bezpieczeństwa pieszy poruszał się jak najdalej od jezdni i zawsze zachowywał ostrożność.
Przypomnijmy sobie, kogo nazywamy uczestnikiem ruchu.
Na podstawie waszych wypowiedzi i obejrzanej prezentację: uczestnikami ruchu nazywamy wszystkich, którzy znajdują się na drodze. Są nimi piesi, kierujący pojazdami i pasażerowie pojazdów. Wszyscy oni zobowiązani są do rozwagi i ostrożności.


Zapisują punkt do zeszytu

Odpowiadają:
piesi, kierowcy samochodów, motocykli, pasażerowie
Po których częściach drogi może poruszać się pieszy? Może korzystać z chodnika lub pobocza
4.2. Przekraczanie jezdni
Bardzo ważna jest umiejętność prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Proszę obejrzymy slajdy prezentacji. Należy zwrócić uwagę, na sposób przechodzenia przez jezdnie nieoznakowane.
Czy piesi postępowali prawidłowo?

Pamiętajmy, że jezdnia przeznaczona jest dla ruchu pojazdów, nie można jej – zgodnie z tym co mówicie – przechodzić w dowolnym miejscu. Aby ułatwić czynność przekraczania jezdni wyznaczono na nim specjalne miejsca zwane przejściami dla pieszych. Ale i tu musimy być ostrożni Zapisują punkt do zeszyt
Zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, spojrzeć w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo, gdy jest wolna możemy przejść.
Przy przekraczaniu jezdni należy zachować szczególną ostrożność, nie można jej przebiegać w dowolnym miejscu
4.3. Obejrzymy slajdy prezentacji – przejścia oznakowane.
Po obejrzeniu jakie możemy wyciągnąć wnioski?
Pamiętajmy: zanim wejdziemy na jezdnię musimy zachować szczególną ostrożność. Nasze wejście na pasy nie może spowodować gwałtownego hamowania pojazdów
Zapiszemy jako wniosek: przechodź w miejscu wyznaczonym, nie biegnij i nie zatrzymuj się na jezdni Nie wolno na nią wbiegać. Przechodzimy przez jezdnię, jak najkrótszym odcinkiem drogi.Zapisują kolorowym pisakiem do zeszytu
4.4. Sygnalizacja świetlna
Na większych skrzyżowaniach ulic, a także na niektórych przejściach dla pieszych jest tak duży ruch pojazdów, że aby umożliwić przejście na drugą stronę jezdni wprowadza się sygnalizację świetlną Zapisują punkt do zeszytu
Obejrzymy slajdy prezentacji – przejście z sygnalizacją świetlną. Proszę zwrócić uwagę, jakie informacje przekazują nam światła sygnalizatora Sygnał czerwony zakazuje ruchu, a światło zielone powala na przejście
Uzupełnienie: Pamiętajmy jednak, że nawet jeśli mamy światło zielone, należy zachować ostrożność i spojrzeć, czy nie nadjeżdża jakiś spóźniony samochód. Nawet jeśli to on popełnia błąd, nie zwróci nam to zdrowia, czy nawet życia, jeśli ulegniemy wypadkowi
Zapiszemy wniosek: Zapamiętaj! Czerwone światło zabrania wejścia na jezdnię, światło zielone zezwala na przejście po upewnieniu się, czy nie nadjeżdża jakiś pojazd.Rysują model sygnalizatora i zapisują na kolorowo do zeszytu
5. Utrwalenie wiadomości
Na zakończenie lekcji dla utrwalenia wiadomości wypełnimy przygotowany test. Pracować będziemy w 4 – osobowych grupach. Grupa, która zakończy pracę najszybciej, zostanie oceniona.
Rozwiązują przygotowany test
6. Sprawdzenie poprawności rozwiązania przygotowanych zadań Wklejanie odbitek z rozwiązaniem do zeszytu
1 5 1