Dam Naj ! Mam do wykonania praace ' Porownac Szkole brytyjska z polska ' . Otrzymalam pytania na ktore odpowiedzi musze udzielic zgodnie z tekstem . Czyli np . W brytyjskiej szkole nosi sie takie i takie mundurki natomiast w polska mlodziez nie ma obowiazku noszenia mundurkow. oczywiscie wszystko ma byc po angielsku .
Oto one :
What time does school start and finish in your country ? - O ktorej godzinie zaczyna i konczy sie szkola ?
Do all students wear a school uniform? - Czy wszyscy uczniowie nosza mundurki?
How many subjects are compulsory ? - Ile przedmiotow jest obowiazkowych?
When do students take exams ? - Kiedy uczniowie przystepuja do egzaminu maturalnego?
Are there any specialisty technology schools on ypur country? - Czy sa jakies specialistyczne szkoly informatyczne w twoim kraju.
Tekst:
Technology Schools
Woodside Technology College in London is different from a lot of other British Secondary schools. It's a specialist technology school, so students use technology in all their lessons, not only in I.T. There are computers in all the classrooms. They use modern gym equipment in P.E. and digital equipment in music lessons.
Students start at Woodside Technology College when they are eleven years old, and they wear a uniform until they are sixteen. The school day starts at nine o'clock and finishes at four o'clock.at one o'clock, students have lunch in the school canteen, but many students bring sandwiches. There are six lessons every day and students usually study nine or ten subjects. There are five compulsory subjects: English,maths,science,technology and P.E.
When they are sicteen, students take their GCSE exams, usually in eight different subjects. After that, they can leave school, or they can study for A Levels.Students take their A Levels when they're eighteen, usually in three diffenet subjects.
Gemma's a student at Woodside. She says, 'I love it here. The teachers are really good. My favourite subject is music and today, we're going to use the digital equipment. I'm seventeen now, so I'II take my A Level exams in English, maths and music next summer.' 'If I pass my A Levels, I'II go to university and study music technology, I want to be a sound engineer.'

Tłumaczenie tekstu Na Polski :
Technologia Szkoły
Woodside Technology College w Londynie różni się od wielu innych brytyjskich szkół średnich. To szkoła Technology Specialist, więc uczniowie korzystają z technologii we wszystkich lekcjach, nie tylko w IT Są to komputery we wszystkich klasach. Wykorzystują nowoczesne wyposażenie siłowni w P.E. oraz cyfrowych urządzeń na lekcjach muzyki.
Uczniowie zaczynają się Woodside Technology College, gdy są one jedenaście lat, i nosi munduru, aż do ich szesnaście. Dzień szkolny rozpoczyna się o godzinie dziewiątej, a kończy się godzina czwarta. Co godzina pierwsza, studentów obiad w stołówce szkolnej, ale wielu uczniów przynieść kanapki. Istnieje sześć lekcji codziennie i zazwyczaj studenci studiów dziewięć lub dziesięć osób. Istnieje pięć obowiązkowych przedmiotów: język angielski, matematyka, nauki, techniki i PE
Kiedy są sicteen, uczniowie ich egzaminów GCSE, zwykle w ośmiu różnych przedmiotów. Po tym mogą opuścić szkołę, czy też będą się uczyć przez Levels.Students się ich poziomów, gdy są osiemnastego roku życia, zazwyczaj w trzech diffenet przedmiotów.
Gemma student Woodside. Ona mówi: "I love it here. Nauczyciele są naprawdę dobre. Mój ulubiony przedmiot to muzyka i dziś, mamy zamiar korzystać z cyfrowych urządzeń. Jestem siedemnaście teraz, tak I'II take my egzaminy na poziomie języka angielskiego, matematyki i muzyki latem przyszłego roku. " "Jeżeli mogę przekazać moje Levels, I'II iść na uniwersytet i technologii muzycznej studiów, chcę zostać inżynierem dźwięku.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T18:11:32+02:00
In Poland, lessons start about 8 o`clock. In Britian, lessons start at 9 o`clock, and they`re finish at 4 o`clock , but in my country they` re finish at 3 o`clock.
Just in few schools students must wear uniforms. In Britain, students must wear uniform , but they stop, when they` re 16.
In our contry, we have got 15 subjctes , in Britan students are learnin5g about 9, 10 subjects.
Students are takin5g exams, w6hen they are about 18, 19 years old. It depends of school, which they go to. In Britain, students are taking exams, when they are 18.
Of course, in my country are specialisty technologist shool, like in Britain.
1 1 1