1.Procesy zachodzące w naszym otoczeniu przebiegają z wydzielaniem ciepła do otoczenia (egzotermiczne) lub z pobieraniem ciepła z otoczenia (endotermiczne).
Procesem endotermicznym jest
prażenie skały wapiennej.
A.spalanie drewna w ognisku.
B.mieszanie wapna palonego z wodą.
C.wlewanie kwasu siarkowego do wody.

2.Pojemniki na żywność, butelki do napojów gazowanych, torebki foliowe wykonane z polietenu. Otrzymuje się go w procesie polimeryzacji, czyli łączenia się pojedynczych cząsteczek (monomerów)
w związek wielkocząsteczkowy (polimer).
Wzór polietenu:
Węglowodór, z którego otrzymuje się polieten, ma wzór


3.W tabeli podano gęstości wybranych gazów.

Na podstawie: Witold Mizerski, Małe tablice chemiczne, Warszawa 1993.
Każdy z trzech cienkich, gumowych baloników napełniono taką samą objętością różnych gazów: pierwszy helem, drugi powietrzem, trzeci dwutlenkiem węgla. Następnie wszystkie baloniki puszczono swobodnie. Okazało się, że
A. wszystkie uniosły się wysoko.
B. wszystkie pozostały przy ziemi.
C. dwa uniosły się wysoko, a jeden pozostał przy ziemi.
D. jeden uniósł się wysoko, a dwa pozostały przy ziemi.

4.Podczas gotowania lub smażenia jaja kurzego, białko ścina się nieodwracalnie. Innym czynnikiem powodującym nieodwracalne ścinanie białka jest
A. zimna woda. B. sól kuchenna. C. alkohol etylowy. D. roztwór cukru.

5.Woda gazowana zawiera rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla. Niewielkie ilości tego gazu reagują
z wodą, tworząc kwas węglowy.
Napisz równanie reakcji tworzenia się tego kwasu.

6.Uczniowie badali przewodnictwo elektryczne wodnych roztworów: chlorku sodowego (NaCl), kwasu solnego (HCl), alkoholu etylowego (C2H5OH) i cukru C12H22O11). Przygotowali cztery zestawy do pomiaru przewodnictwa zgodnie ze schematami:

W dwóch zestawach zaświeciły się żarówki. Które to były zestawy?
A. 1 i 2 B. 1 i 4 C. 2 i 3 D. 3 i 4

7.Źródłami energii pozwalającymi na unikniecie emisji CO2 do atmosfery są:
A. ropa naftowa, olej opalowy.
B. gaz ziemny, koks, drewno.
C. wiatr, woda, promieniowanie słoneczne.
D. węgiel brunatny, węgiel kamienny.

8.Nadmierny wzrost stężenia kwasu solnego w żołądku człowieka powoduje chorobę zwaną nadkwasotą. Która z substancji, będąc składnikiem lekarstwa na nadkwasotę, zmniejszałaby stężenie kwasu?
A. Chlorek sodu NaCl.
B. Roztwór kwasu octowego CH3COOH.
C. Wodorotlenek glinu Al(OH)3
D. Roztwór glukozy C6H12O6.

9.Zawartość tlenu w wodzie w zależności od temperatury przedstawia tabela:

Ile tlenu zawiera 1 m3 wody o temperaturze 0C?
Odpowiedz: .......................................................
10.W wyniku odprowadzenia podgrzanych wód z aparatów chłodniczych dużych zakładów przemysłowych temperatura wody w rzece podniosła się lokalnie z 10C do 15C.
Czy ilość tlenu w wodzie wzrosła, czy zmalała?
Odpowiedz: .......................................................
11.

12.

13.Wykorzystaj informacje zawarte w przedstawionym fragmencie układu okresowego do uzupełnienia zdań:

Pierwiastkiem leżącym w trzecim okresie układu okresowego, którego atom posiada 3 elektrony walencyjne, jest ......................... Jego tlenek ma wzór sumaryczny....................
14.

15.

16.

17.Kropla jodyny, użytej do odkażenia rany, spadła na obierany ziemniak. Granatowe zabarwienie ziemniaka świadczy o obecności

A.glukozy. B. skrobi. C. celulozy. D. sacharozy.

18.Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian, należy zmieszać piasek, wapno i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1. W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy?

A. I B. II C. III D. IV
19.

20.

21.Spalanie to przykład reakcji:
A. egzotermicznej
B. redoks
C. endotermicznej
D. żadne z powyższych

22.Skrócone zapisy chemiczne: 3Fe, 2 H2, 5 CaO oznaczają:
A. 3 cząsteczki żelaza, 4 atomy wodoru, 5 atomów wapnia, 5 atomów tlenu
B. 3 atomy żelaza, 2 cząsteczki wodoru, 5 cząsteczek tlenku wapnia
C. 3 atomy żelaza, 2 atomy wodoru, 5 cząsteczek tlenku wapnia
D. 3 atomy żelaza, 4 atomy wodoru, 5 cząsteczek tlenku wapnia

23.Rysunek przedstawia jeden ze sposobów oczyszczania wody. Wskaż prawidłową nazwę przedstawionego procesu.
A. Dekantacja.
B. Filtracja.
C. Destylacja.
D. Sublimacja.
24.Ile atomów tworzy cząsteczkę wody i ile pierwiastków wchodzi w jej skład?

A. Dwa atomy, trzy pierwiastki.
B. Trzy atomy, dwa pierwiastki.
C. Trzy atomy, jeden pierwiastek.
D. Dwa atomy, dwa pierwiastki.

25.W której grupie substancji wymieniono tylko tlenki niemetali?

a) SO2; SO3; KMnO4; b) MgO; NH3; H2O;
c) P2O5; Al2O3; H2O; d) NO2; SO2; P2O5.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T18:13:47+02:00
1)B
2) (C2H4)n
C2H6 etan
3) D
4) C
5) CO2+H2O-> H2CO3
6) A
7)C
8)A
9)44,6
10) malała
13) Al2O3
17)B
21)A
22)D
24)D
25)B

za ewentualne błędy przepraszam
6 2 6