Zadanie 1. (1 pkt)
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54. Objętość tego sześcianu jest równa
A. 27 B. 81 C. 243 D. 729

Zadanie 8. (1 pkt)
Płyta kosztowała 80 zł, a po obniżce 60 zł. O ile procent obniżono cenę płyty?
A. 20% B. 25% C. 33 1/3% D. 75%

Zadanie 12. (1 pkt)
Prosta o równaniu y = 5x - m + 3 przechodzi przez punkt A = (4,3) . Wtedy:
A. m = 20 B. m = 14 C. m = 3 D. m = 0

Zadanie 14. (1 pkt)
W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy (-2), a trzeci wyraz (-18). Iloraz tego
ciągu jest równy
A. -9 B. - 3 C. 3 D. 9
Zadanie 15. (1 pkt)
Piąty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 17, a różnica tego ciągu jest równa (-2). Drugi
wyraz tego ciągu jest równy
A. 9 B. 11 C. 23 D. 25

Zadanie 16. (1 pkt)
Ostrosłup ma 12 krawędzi. Liczba wszystkich wierzchołków tego ostrosłupa jest równa
A. 12 B. 9 C. 8 D. 7

Zadanie 20. (1 pkt)
Wybieramy jedną liczbę ze zbioru {3, 4,5} i jedną liczbę ze zbioru {2,3} . Na ile sposobów
można wybrać te liczby tak, aby ich suma była liczbą nieparzystą?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

PROSZĘ O OBLICZENIA/PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI!!

1

Odpowiedzi

2010-04-15T11:19:30+02:00
Zad.1) odp.a
P=6a²,6a²=54, a=3
V=a³,V=27[j³]
zad.8) odp.b
80-100%
60-x%
x=75% to 3/4 ceny ,czyli obniżono o 25%
zad.12) odp.a
y=5x-m+3
3=20-m+3
m=20
zad.14) odp.d
a₂=-2,a₃=-18
q=-18/-2,q=9
zad.15) odp.c
a₅=a₁+(5-1)×(-2)
a₁=25,a₂=23
zad.16) odp.d (w podstawie sześcian+wierzchołek)
zad20) odp.d
wszystkie możliwe liczby:{32,33,23,42,43,24,34,52,53,25,35}
a to te które spełniają założenie :{32,23.43,34,52,25}