1.Jakie są właściwości krzemionki.?
2. Udział % pierwiastków w budowie skorupy ziemskiej.
3. Co to są sorpcyjne właściwości gleb.
4.Opisz stopy: glinu,miedzi,rteci,żelaza.

Proszę o odpowiedź.
Nie muszą być wszystkie odpowiedzi lecz byłabym bardzo wdzięczna.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T19:21:41+02:00
1. Fizyczne:
-Bezbarwna
-ciało stałe
-twardy
-nierozpuszczalne w wodzie i kwasach (oprócz kwasu fluorowodorowego).
-temperatura topnienia 1710°C,


Chemiczne:
-jest pierwiastkiem czterowartościowym,
-jest mało aktywny chemicznie.
-w temperaturze pokojowej reaguje z fluorem.
-z wieloma metalami i niemetalami tworzy tzw. krzemki, np. Mg2Si, Ca2Si.
-nie reaguje z tlenem i z wodą

2.
46% - Tlen,
28%- Krzem,
8% - Glin,
5 %- Żelazo,
4% - Wapn,
3%- Sód,
3% - Potas,
2%- Magnez,
niecały 1 procent inne

3. sorpcyjne właściwości gleb- zatrzymywanie cząstek gazu, cieczy i ciał stałych.

4. Stopy glinu:
-Stopy aluminium:
Ze względu na swoje właściwości, takie jak mała gęstość i odporność na korozję, stopy glinu z miedzią i magnezem zwane duraluminium znalazły wiele zastosowań i są używane do wyrobu szerokiej grupy produktów – od puszek do napojów do części statków kosmicznych.

Stopy miedzi:
-Brązy są stopami miedzi, w których głównym składnikiem stopowym ponad 2% jest: cyna, aluminium, krzem, beryl, ołów i inne. W zależności od głównego składnika stopowego nosi taką nazwę np. brąz krzemowy, brąz ołowiowy itp.

-Mosiądze ich głównym składnikiem stopowym jest cynk w ilości przekraczającej 2%. Dzielą się na mosiądze odlewnicze i do przeróbki plastycznej. Te drugie dzielą się na dwuskładnikowe zawierające 0.4 – 40,5% cynku i wieloskładnikowe które dzielą się na ołowiowe i bezołowiowe.

-Miedzionikle są przerabianymi plastycznie stopami miedzi, w których głównym – składnikiem stopowym jest nikiel w ilości powyżej 2%. Cechą szczególną miedzionikli jest odporność na ścieranie i korozje oraz dobra plastyczność która umożliwia wytwarzanie w nich np. monet (MN25)

-Stopy oporowe miedzi są stopami z niklem (do 41%), cynkiem (do 28%), manganem (do 13%), aluminium (do 3,6%) i żelazem (do 1,5%). Charakteryzują się stosunkowo wysokim oporem elektrycznym (rezystywnością) i małym współczynnikiem cieplnym oporu.

-Miedź stopowa jest to główna grupa stopowa miedzi, zawierająca nie więcej niż 2% głównego dodatku stopowego. Znormalizowane gatunki obejmują miedź arsenową, chromową, cynową, kadmową, manganową, niklową, siarkową, srebrową, tellurową i cyrkonową.

-Stopy wstępne miedzi są pomocniczymi, dwu- lub trzyskładnikowymi stopami, wytwarzanymi w celu ułatwienia wprowadzenia dodatków stopowych lub technologicznych (odtlenianie). Stop zawierający 50% Al stosowany jest jako dodatek stopowy przy produkcji brązów i mosiądzów aluminiowych, stop zawierający 12% P — jako dodatek stopowy lub jako odtleniacz.

Stopy rtęci:
-Amalgamaty-ogólna nazwa stopów metali, w których jednym z podstawowych składników jest rtęć. Amalgamaty tworzy się poprzez rozpuszczenie innych metali w rtęci w warunkach otoczenia, stąd stopy te można również uważać za roztwory, przy czym mogą to być roztwory o ciekłym lub stałym stanie skupienia. Przeważająca większość metali tworzy amalgamaty. Nierozpuszczalne w rtęci jest żelazo, stąd może być wykorzystywane na naczynia do przechowywania amalgamatów. Po ogrzaniu rtęć wyparowuje całkowicie z amalgamatów, stąd wykorzystywana jest np. do ekstrakcji srebra lub złota z rudy.

Stopy żelaza:
-Stal – stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

-Staliwo- stop żelaza z węglem w postaci lanej (czyli odlana w formy odlewnicze), nie poddany obróbce plastycznej. W odmianach użytkowych zawartość węgla nie przekracza 1,5%, suma typowych domieszek również nie przekracza 1%. Właściwości mechaniczne staliwa są nieco niższe niż własności stali o takim samym składzie po obróbce plastycznej.

-Żeliwo – stop odlewniczy żelaza z węglem, krzemem, manganem, fosforem, siarką i innymi składnikami, zawierający od 2 do 3,6% węgla w postaci cementytu lub grafitu. Występowanie konkretnej fazy węgla zależy od szybkości chłodzenia. Chłodzenie powolne sprzyja wydzielaniu się grafitu.
10 4 10