1. Nigdy żadna epoka nie wpajała nikomu raz po raz z taką siłą myśli o śmierci, jak czynił to wiek XV. W życiu ówczesnym nieustannie rozbrzmiewa wołanie: memento mori![...] Oczywiście, wiara również i dawniej z całą powagą akcentowała nieustanną myśl o śmierci, jednakże pobożne traktaty z wczesnego średniowiecza docierały jedynie do tych , którzy i tak już wzięli rozbrat ze światem. Dopiero wówczas, gdy wraz z powstaniem zakonów żebraczych rozwinęło się kaznodziejstwo ludowe, napominanie urosło w olbrzymi chór gróźb, który przenikał świat z gwałtownością właściwą tematowi fugi [ fuga- utwór muzyczny oparty na powtarzaniu tego samego tematu przez różne głosy].
2. Pod koniec średniowiecza do słów kaznodziei przyłącza się nowy typ przedstawienia obrazowego, a mianowicie drzeworyt. Drzeworyt otworzył sobie drogę do wszystkich warstw. Te dwa środki wyrazu- kazanie i kartka ulotna- były w stanie narzucić myśl o śmierci jaskrawo i ostro , w formie bardzo prostej, bezpośredniej, żywej i obliczonej na oddziaływanie masowe. Wszystko, co we wczesnej epoce braciszek klasztorny mógł wydumać na temat kresu ludzkiego życia, zagęszcza się teraz w krańcowo prymitywnym , ludowym i lapidarnym obrazie śmierci i w tej postaci owa idea utrzymuje się w wyobraźni mas. [...]
3. Istniał trzy zasadnicze tematy, które tworzyły melodię tej nigdy nie do końca niewyśpiewanej skargi na kres wszelkich wspaniałości ziemskich. Przede wszystkim był to motyw pytania: gdzież podzieli się ci wszyscy, którzy niegdyś napełniali świat swym przepychem ? Następnie był to motyw przejmującego grozą przedstawienie rozkładu całej piękności ludzkiej. Wreszcie zaś motyw tańca śmierci porywa za sobą ludzi każdego wieku i stanu.

Odpowiedz na poniższe pytania: odpowiadaj zwięźle, unikaj cytowania.

1. Jakie czynniki wpłynęły na spopularyzowanie myśli o śmierci w kulturze XV stulecia? Odpowiedz na podstawie akapitów 1. i 2.?
2. Na podstawie akapitu 2. odpowiedz ,jakie były cechy obrazu śmierci, któy pojawił się w xv wieku?
3. Na podstawie akapitu 3. wymień najważniejsze motywy tworzące średniowieczny wizerunek śmierci.
4. JAkie porównanie łączy akapity 1. i 3.?
5. Które z podanych ponieżej znaczeń zwrotu "wzięli rozbrat ze światem" jest właściwe?
a) umarli
b) wstąpili do klasztoru
c) zbuntowali się przeciwko zasadom rządzącym światem

1

Odpowiedzi

2009-04-29T19:47:51+02:00
1. Na spopularyzowanie myśli o śmierci w kulturze XV wieku wpłynęła wiara, a ściślej rzecz biorąc kaznodziejstwo i drzeworyt.
2. Obraz śmierci, który pojawił się w XV wieku miał prezentować temat w sposób prosty i bezpośredni, a zarazem jaskrawy i ostry.
3. Trzy najważniejsze motywy tworzące średniowieczny wizerunek śmierci to: motyw pytania, motyw wzbudzania grozy w odbiorcy przez pokazywanie rozłożonych ciał i motyw tańca śmierci.
4. Akapit 1 i 3 łączy porównanie skargi na śmierć do niekończącej się pieśni.
5. a)
29 4 29