Krótko zwięźle i na temat :

1 Postanowienia pokoju w Karłowicach.
2 Postanowienia sejmu niemego.
3 Na czym polegał trójpodział władzy według Monteskiusza ?
4 Postanowienia Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
5 Co tworzyło prawa kardynalne ?
6 Wyjaśnij na czym polegała Blokada kontynentalna.
6 Postanowienia deklaracji praw człowieka i obywatela.

Z góry dziękuje ;)

2

Odpowiedzi

2010-04-14T18:13:25+02:00
Skroc sobie jakby co

1.Zamykał on wojnę między nimi (Rosja przystąpiła do tej wojny od 1686 roku, czyli od pokoju Grzymułtowskiego) rozpoczętą nieudaną wyprawą wezyra Kara Mustafy pod Wiedeń w 1683 roku. Rozbito wtedy siły tureckie dzięki pomocy króla polskiego - Jana III Sobieskiego. kończył 255 lat wojen w których po jednej stronie uczestniczyła Polska, a po drugiej Imperium Osmańskie, którego potęga budziła niepokój w Europie od XV wieku,

2. * zmniejszenie władzy hetmanów
* wprowadzenie podatków na zawodową armię
* ograniczenie władzy senatu
* zabroniono królowi Augustowi II Mocnemu opuszczania terytorium Polski na dłuższy czas
* wojska saskie z wyjątkiem gwardii królewskiej miały opuścić ziemie polskie
* ministrom saskim odebrano prawo decydowania w sprawach polskich, a ministrom polskim w sprawach saskich
* obydwa państwa tj. Polskę i Saksonię miała łączyć tylko unia personalna
* na liczebność wojska przeznaczono 24 tys. porcji żołdu (18 tys. koronnego i 6 tys. litewskiego)
* rozwiązanie formacji rajtarów
* wprowadzenie karabinów skałkowych z bagnetami, a zatem rozwiązanie formacji pikinierów
* pozostawienie podziału wojska na autorament narodowy (husaria, pancerni, jazda lekka) i cudzoziemski (dragonia, piechota, artyleria)

3.Wedle założeń Monteskiusza władza dzieliła się na:

* władzę ustawodawczą stanowioną obecnie najczęściej przez parlament, który tworzy prawo,
* władzę wykonawczą będącą w rękach króla/monarchy/prezydenta lub rządu, który wprowadza prawo w życie,
* władzę sądowniczą sprawowana przez sądy i trybunały, wydające wyroki na podstawie obowiązującego prawa.

4.- trójpodział władzy (ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza)
- podstawowe prawa dla ludzi (wolność słowa, wyznania i nietykalność osobista)
- USA państwem federalnym

5.* Zasada wolnej elekcji
* Zasada Liberum veto
* Zasada Neminem Captivabimus – nietykalności osobistej szlachty
* Prawo do wypowiadania posłuszeństwa królowi (zawiązywania konfederacji i rokoszu)
* Wyłączne prawo dla szlachty do piastowania urzędów i posiadania ziemi
* Niemal nieograniczona władza dziedziców nad chłopami (oprócz możliwości karania śmiercią)
* Unia z Litwą
* Utrzymanie przywilejów Prus Królewskich
* Równouprawnienie dysydentów (protestantów i prawosławnych)

6.sankcja ekonomiczna nałożona przez Napoleona I dekretem berlińskim w listopadzie 1806 na Wielką Brytanię w celu złamania jej potęgi gospodarczej (zwycięstwo Anglików w bitwie pod Trafalgarem 1805 udaremniło ostatecznie próby francuskiej inwazji na Wyspy Brytyjskie).

7.zasady równości wobec prawa, suwerenności narodu, podziału władz, nienaruszalności prawa własności; jej postanowienia stały się wzorem dla konstytucji innych państw.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:14:21+02:00
1)
-Rozbito siły tureckie dzięki pomocy króla polskiego - Jana III Sobieskiego
-zapoczątkował przyjazne stosunki wyżej wymienionych państw w obliczu wzrostu potęgi Austrii, Rosji i Prus
Turcja zrzekała się Węgier z Siedmiogrodem, ale bez Banatu na rzecz Austrii
2)
-zmniejszenie władzy hetmanów
-obydwa państwa tj. Polskę i Saksonię miała łączyć tylko unia personalna
-ograniczenie władzy senatu
-wprowadzenie podatków na zawodową armię
3)
Wedle założeń Monteskiusza władza dzieliła się na:
-władzę ustawodawczą, która ustanawia prawa
-wykonawczą, która wykonuje zarządzenia
-sądowniczą, która wydaje sądy
4)
-każdy stan ma własną konstytucję, godło, odrębny system prawny
-prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem, a jedynie konstytucyjną
-głową państwa i szefem rządu jest prezydent, wybierany na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych
-prezydent posiada prawo weta
-władza sądownicza należy do Sądu Najwyższego
5)
-potwierdzenie zasady wolnej elekcji
-pozostawienie "liberum veto"
-wyższe urzędy mogą zajmować tylko przedstawiciele szlachty
-prawo wypowiada posłuszeństwo królowi (rokosz)
-innowiercy mają takie same prawo jak katolicy
6)
-Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi z punktu widzenia prawa
-Celem każdej organizacji jest utrzymanie naturalnych i nieprzedawnionych praw człowieka. Tymi prawami są: wolność , własność, bezpieczeństwo i opór przeciwko uciskowi
-Źródło wszelkiego zwierzchnictwa spoczywa całkowicie w Narodzie
-Zaden człowiek nie może być oskarżony, aresztowany i więziony, jak tylko w wypadkach określonych przez ustawę
-Nikt nie może być niepokojony z powodu swoich przekonań, również religijnych
-Swobodna wymiana myśli i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw człowieka.Każdy obywatel ma więc wolność słowa, pisma i druku.
4 5 4