Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T13:37:54+02:00
Administrator baz danych -Praca ta polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania baz danych. Do obowiązków administratora należy dbanie o bezpieczeństwo zawartych w bazie danych informacji i prawidłowe działanie systemu komputerowego, gdyż obecnie niemal wszystkie bazy gromadzone są na dyskach w postaci zapisu cyfrowego. W tym celu ma dostęp do ustawień parametrów systemu operacyjnego, przydziela miejsce na dysku, udostępnia użytkownikom zasoby systemowe itp..

Administrator sieci informatycznej- zarządza siecią komputerową w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, administracyjnych i innych. Do jego zadań należy:

* Archiwizowanie konfiguracji urządzeń;
* Informowanie o dostępnych usługach i ich możliwościach;
* Instalowanie nowych wersji oprogramowania;
* Instalowanie systemu rozliczenia użytkowników za wykorzystane zasoby sieci,
* Konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów.
* Kontrola poprawności działania sieci poprzez reagowanie na wszelkie zakłócenia i nieprawidłowości,
* Nadzorowanie innych pracowników.
* Nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wspomagających,
* Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie korzystania z sieci,
* Przestrzeganie zasad ochrony haseł;
* Reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej użytkowników;
* Tworzenie systemu haseł dostępu do urządzeń,
* Wskazywanie konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony i wykrywania szpiegów;
* Wskazywanie niezbędnych danych administratorowi systemu komputerowego
* Zapewnienie bezawaryjnej pracy sprzętu w sieci,
* Zapewnienie ochrony haseł i dostęp do sieci
* Zarządzanie adresacją sieci,
* Zarządzanie siecią i jej eksploatacja.
* Zmiana w konfiguracja urządzeń i systemów sieciowych oraz ich dokumentowanie na bieżąco;

Analityk systemów komputerowych -Praca polega na rozpoznaniu i zdefiniowaniu procesów, które będą podlegać informatyzacji. W tym celu analityk musi dokonać wszechstronnej analizy potrzeb klienta, w tym zapoznać się dokładnie z jego działalnością oraz specyfiką branży. Oznacza to, że analityk często musi współpracować ze specjalistami innych dziedzin, dla których ma powstać oprogramowanie.

Doradca inwestycyjny-Przez wykonywanie zawodu doradcy inwestycyjnego rozumie się m.in.:

* zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych;
* doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych;
* doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
* doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.
Doradca inwestycyjny, wykonując zawód, jest obowiązany działać zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu oraz mieć na względzie słuszne interesy zleceniodawców. Tytuł zawodowy "doradca inwestycyjny" podlega ochronie prawnej. Prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego przysługuje osobom, które są wpisane na listę doradców.

Doradca podatkowy- 'Doradca podatkowy - wolny zawód zaufania publicznego powołany 1 stycznia 1997 ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Praktycznie zawód wykonywany jeszcze przed ustanowieniem samorządu zawodowego tzn. Krajowej Izby Doradców Podatkowych . Czynności doradztwa podatkowego określone są ustawą. Wykonywane być one mogą zawodowo tylko przez:
1. osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych ,
2. osoby prawne wpisane do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Ekonomista- W węższym sensie ekonomista to osoba (możliwie ekspert) zajmująca się ściśle pojętą ekonomią teoretyczną, zazwyczaj makroekonomią, często przy tym także narzędziami prognostycznymi takimi jak ekonometria czy ekonomia matematyczna, a nawet finansami czy teorią wyboru publicznego. Do tej kategorii zalicza się nielicznych naukowców i analityków; kryteria uznania za "prawdziwego" ekonomistę są rozmyte.
W szerszym sensie, potocznie, niezgodnie ze słownikiem języka polskiego – ekonomista to człowiek pracujący na polu szeroko pojętych nauk ekonomicznych, bardzo rzadko łącznie z naukami o zarządzaniu. Wówczas do tej kategorii zalicza się zarówno ekonomistów w znaczeniu ścisłym, jak i bankowców, rachunkowców (księgowych), finansistów, aktuariuszy, towaroznawców, różnych praktyków gospodarczych i przedstawicieli wielu innych ekonomicznych zawodów. Zazwyczaj nie włącza się tu osób zajmujących się szeroko pojętym zarządzaniem - menedżerów, konsultantów, badaczy rynku.

Informator handlowy- Informator handlowy zbiera i udziela informacji o ofercie różnych firm produkcyjnych, usługowych i handlowych.
Wstępnym warunkiem podjęcia pracy w tym zawodzie jest co najmniej wykształcenie średnie i znajomość obsługi komputera. Zawód ten można opanować tylko przez praktykę. Po rozmowie kwalifikacyjnej pracodawcy przyjmują chętnych do pracy na okres próby, który jest zarazem czasem przyuczenia do zawodu.
W tym zawodzie największe są możliwości awansu poziomego - dobrze wywiązujący się ze swoich zadań pracownik, wykazujący się niezbędnym w tej pracy swoistym talentem, może zarobić nawet kilkakrotnie więcej niż jego kolega na tym samym stanowisku.

Operator sprzętu komputerowego - jest to pracownik, który codziennie przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy wykorzystuje sprzęt komputerowy

Pilot wycieczek - Pilot wycieczek to profesja stosunkowo nowa. Jego zadaniem nie jest na ogół oprowadzanie turystów po pewnych miejscach. Pilot odpowiada głównie za ich bezpieczne dotarcie na miejsce przeznaczenia oraz organizuje im przejazd i pobyt wraz ze zwiedzaniem, noclegami, wyżywieniem, a nawet ewentualną opieką lekarską.

Specjalista analizy rynku- Zatrudnione osoby będą odpowiedzialne za przygotowywanie raportów analitycznych, prognoz oraz analiz makroekonomicznych różnych rynków (możliwa specjalizacja w analizach dotyczących rynku budowlanego). Do zakresu obowiązków będą także należeć spotkania z klientami oraz prezentacje
2 3 2