Proszę o przetłumaczenie:
Night And Day Around The Milky Way
,,Every day aboard a space shuttle is different in many ways, but you're always busy up there!'' said crew member Leroy Chiao when we asked him to tell us about a typical day on a mission in orbit.
GOOD MORNING!
Every 'morning' Mission Control wakes the crew up with music at exactly 6:41 pm CST (Central Standard Time - that's the same time that people in Chicago use). The pieces of music are always different. after that, they have a couple of hourse to wash, have breakfast and get the 'morning' messages from Mission Control.
Washing isn't easy in space, and it's impossible to have a shower, so the crew wash themselves with a wet sponge. Shaving is also a difficult task up there, so the men have to use special 'space' razors.
LET'S GET BUSY!
At around 8:45 pm CST, the crew starts work. Most of the time they work on projects involving satellites and the shuttle itself. They also take photos of their activities and the view from the shuttle to send home. Each day there are also two six-hour space walks. ''We have between eight and ten minutes to do each task", says Leroy, "so we have to work very closely and help each other." The crew take a short break for lunch during the 'afternoon.'
According to NASA, the crew's special meals are "tasty and very good for them". After lunch, they go back to work until around 8:45 am CST.
ASTRONAUTS NEED TO REST, TOO!
"Fortunately, it's not all work and play aboard the space shuttle," says Leroy. "Most of us read and send our personel e-mail in this free time, but we also like to read books or listen to music. Sometimes we sit by the window and admire the Earth and the stars" After that, at exactly 10:41 am CST, it's time for the crew to go to bed, while Mission Control and the shuttle's computers take over for the 'night'


Z góry dzięki za przetłumaczenie:) Daje naj

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-14T18:54:14+02:00
Noc i dzień w pobliżu Drogi Mlecznej
,, Każdego dnia na pokładzie promu kosmicznego różni się pod wieloma względami, ale zawsze jesteś zajęty tam!''Powiedział członek Leroy Chiao, gdy zapytaliśmy go, aby powiedzieć nam o typowym dniu w misji na orbicie.
Dzień dobry!
Każda ranna Mission Control załogi budzi się z muzyką dokładnie 6:41 PM CST (Central Standard Time - to jednocześnie, że ludzie w użyciu Chicago). Utwory są zawsze różne. po tym, że mają kilka hourse umyć, zjeść śniadanie i się "wczoraj" Wiadomości z Mission Control.
Do mycia nie jest łatwe w przestrzeni, i nie da się w prysznic, więc załogi myją się wilgotną gąbką. Golenie jest trudnym zadaniem, tam, więc mężczyźni muszą stosować specjalne "miejsca" maszynki do golenia.
LET'S GET BUSY!
Na około 8:45 pm CST, załoga zaczyna pracę. Większość czasu pracy na projekty obejmujące satelitów i transfer się. Również robić zdjęcia swojej działalności, a widok z promu wysłać do domu. Każdego dnia są również dwa sześć godzin spacerów kosmicznych. ''Mamy od ośmiu do dziesięciu minut zrobić każdy "zadanie, mówi Leroy", więc musimy pracować ściśle ze sobą i pomagają sobie nawzajem. "Załoga zrób sobie krótką przerwę na obiad w" wczoraj ".
Według NASA, załogi posiłki specjalne są "smaczne i bardzo dla nich dobre". Po obiedzie wracają do pracy do około 8:45 AM CST.
Astronauci potrzebę odpoczynku, TOO!
"Na szczęście nie wszystko pracować i bawić się na pokładzie promu kosmicznego", mówi Leroy. "Większość z nas przeczytać i wysłać nasze osobiste e-mail w tym wolnym czasie, ale również lubią czytać książki i słuchać muzyki. Czasami siedzieć przy oknie i podziwiać Ziemię i gwiazdy" Po tym, co dokładnie 10: 41 am CST, czas dla załogi iść do łóżka, a Mission Control i transport komputerów przejąć dla "noc"


Ps: Niektórych slów nie umiem przetłumaczyć
1 5 1
2010-04-14T18:54:17+02:00
Night And Day w pobliżu Drogi Mlecznej
,, Każdego dnia na pokładzie promu kosmicznego różni się pod wieloma względami, ale zawsze jesteś zajęty tam!''Powiedział członek Leroy Chiao, gdy zapytaliśmy go, aby powiedzieć nam o typowym dniu w misji na orbicie.
Dzień dobry!
Każda "rano" Mission Control załogi budzi się z muzyką dokładnie 6:41 PM CST (Central Standard Time - to jednocześnie, że ludzie w użyciu Chicago). Utwory są zawsze różne. po tym, że mają kilka hourse umyć, zjeść śniadanie i się "wczoraj" Wiadomości z Mission Control.
Do mycia nie jest łatwe w przestrzeni, i nie da się w prysznic, więc załogi myją się wilgotną gąbką. Golenie jest trudnym zadaniem, tam, więc mężczyźni muszą stosować specjalne "miejsca" maszynki do golenia.
LET'S GET BUSY!
Na około 8:45 pm CST, załoga zaczyna pracę. Większość czasu pracy na projekty obejmujące satelitów i transfer się. Również robić zdjęcia swojej działalności, a widok z promu wysłać do domu. Każdego dnia są również dwa sześć godzin spacerów kosmicznych. ''Mamy od ośmiu do dziesięciu minut zrobić każdy "zadanie, mówi Leroy", więc musimy pracować ściśle ze sobą i pomagają sobie nawzajem. "Załoga zrób sobie krótką przerwę na obiad w" wczoraj ".
Według NASA, załogi posiłki specjalne są "smaczne i bardzo dla nich dobre". Po obiedzie wracają do pracy do około 8:45 AM CST.
Astronauci potrzebę odpoczynku, TOO!
"Na szczęście nie wszystko pracować i bawić się na pokładzie promu kosmicznego", mówi Leroy. "Większość z nas przeczytać i wysłać nasze osobiste e-mail w tym wolnym czasie, ale również lubią czytać książki i słuchać muzyki. Czasami siedzieć przy oknie i podziwiać Ziemię i gwiazdy" Po tym, co dokładnie 10: 41 am CST, czas dla załogi iść do łóżka, a Mission Control i transport komputerów przejąć dla "noc"
2 3 2
2010-04-14T19:10:28+02:00
Dzień i noc w pobliżu Drogi Mlecznej
"Każdy dzień na pokładzie statku kosmicznego jest inny w różny sposób, ale zawsze jesteście tutaj zajęci"-powiedział członek załogi Leroy Chiao, kedy zapytaliśmy się go o to, jak wygląda typowy dzień podczas misji w kosmosie.
DZIEŃ DOBRY!
Każdego "ranka" Misja Kontrolna budzi załogę muzyką, dokładnie o 6:41 po południu (Centralnego Standardowego Czasu - to ten sam, którego używają mieszkańcy Chicago) Muzyka zawsze jest inna. Mają potem parę godzin na kąpiel, śniadanie i otrzymanie "porannej" wiadomości od Misji Kontrolnej. Kąpiel nie jest łatwa w kosmosie, a niemożliwe jest wzięcie tam prysznica, więc członkowie załogi muszą myć się nawzajem mokrą gąbką. Golenie się tam także jest trudnym zadaniem, więc mężczyźni muszą używać specjalnych, "kosmicznych" golarek.
ZACZNIJMY PRACĘ!
Około 8.45 po południu, załoga zaczyna pracę. Przez większość czasu, załoga pracuje nad projektami zawierającymi satelity i statki kosmiczne. Fotografują swoje zajęcia i widoki, żeby wysłać zdjęcia do swoich domów. Każdego dnia mają także sześciogodzinne spacery kosmiczne. "Mamy od 8 do 10 minut na wykonanie poszczególnego zadania"-powiedział Leroy. "Dlatego musimy pracować bardzo blisko i pomagać sobie nawzajem". Podczas "popołudnia" załoga ma czas na obiad.
Według NASA specjalne posiłki dla załogi są "smaczne i bardzo zdrowe"
Po obiedzie wracają do pracy i kończą o 8.45 rano.
ASTRONAUCI TAKŻE POTRZEBUJĄ ODPOCZYNKU!
"Na szczęście nie pracujemy cały czas" - mówi Leroy. "Większość z nas czyta i wysyła osobiste maile w wolnym czasie, ale lubimy też czytać książki i słuchać muzyki. Czasami siadamy przed oknem i podziwiamy Ziemię i gwiazdy" Potem, dokładnie o 10.41 rano załoga idzie spać, kiedy Misja Kontrolna wyłącza na "noc" wszystkie komputery.
1 5 1