PROGRAM W TURBO PASCALU !!!
Po pierwsze jak nie umiesz to sie nie bierz:) po drugie nie przepisuj z jakich kolwiek stron bo to spam i od razu zgłaszam:) !
po trzecie daje naj:))
1) Napisz program, który oblicza ile razy w zdaniu pojawiła się literka 'a'
2)Program, który sprawdza czy pewna liczba x znajduje się w
n- element-owej tablicy liczb rzeczywistych i jaki jest indeks tej tablicy.

P.S. Ma działać:D!!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T19:19:15+02:00
Ad. 1
program literki;
uses CRT;
var
word: string;
i, liczba: integer;
begin
liczba:=0;
clrscr;
Write('Podaj zdanie jakie mam sprawdzic: ');
readln(word);
for i := 1 to length(word) do
if word[i] = 'a' then liczba := liczba + 1;
writeln;
Write('Liter a w slowie ',word,': ',liczba);

readln;
end.

Ad. 2
program literki;
uses CRT;
var
i,x,a:integer;
tab:array[1..10] of integer;
begin
clrscr;
for i := 1 to 20 do
tab[i] := random(100);
Writeln('Podaj liczbe x: ');
readln(x);
Writeln;
for i := 1 to 10 do
if tab[i] = x then begin
a := a+1;
Writeln('Liczba ',x,' wystepuje w tablicy');
Writeln('Index liczby: ',i);
Writeln;
end;
if a = 0 then Writeln('Liczba ',x,' nie wystepuje w tablicy');
readln;
end.
1 5 1
2010-04-14T19:45:11+02:00
Zadanie 1

program licz_a;
var litera: char;
-----licznik: integer; {tu trzymamy ilosc dotad znalezionych a}

-----begin
-----writeln ('Podaj zdanie, program wczyta wszystko do pierwszwej krpoki.');
-----read (litera); {czytamy pierwszy znak}
-----licznik := 0; {na razie nie znalezlismy zadnego 'a'}

-----while litera <> '.' do {sprawdzamy czy zdanie sie nie skonczylo}
-----begin
----------if litera = 'a' then licznik := licznik + 1; {czy to jest a?}
----------read (litera); {nowa litera}
-----end;

-----writeln ('W podanym zdaniu znajduje sie ', licznik, '. malych liter a.');
-----readln; {aby okno nie zniklo zanim zobaczymy wybnik}
end.


zadanie 2

program tablica;
const zakres = 12;
var liczba: real;
-----licznik: integer;
-----tab: array [1..zakres] of real;
-----znalazl: boolean;

begin
-----writeln ('Podaj liczby do tablicy (', zakres,'. liczb oddzielonych spacjami).');

-----for licznik := 1 to zakres do {uzupelniamy tablice}
-----begin
----------read (liczba);
----------tab [licznik] := liczba;
-----end;
-----readln;

-----writeln ('Jakiej liczby szukasz?');
-----readln (liczba);

-----licznik := 1;
-----znalazl := false;
-----while (not znalazl) and (licznik < zakres + 1) do
-----begin
-----if tab [licznik] = liczba then znalazl := true
---------------------------------else licznik := licznik + 1;
-----end;

-----if licznik = zakres + 1 then writeln ('W tablicy nie wystepuje sszukana liczba.')
-------------------------------else writeln ('Dana liczba wystepuje w tablicy na ', licznik, '. pozycji.');
-----readln;
end.

znaki ------ poprawiają tylko czytelność, nie należą do kodu
jak masz pytania to pisz na pw
2 5 2