Odpowiedzi

2010-04-14T19:11:00+02:00
Liczebność populacji może zależeć od:
-rozrodczości (bo im więcej osobników się rodzi tym większa jest liczebność populacji)
-śmiertelności(bo im więcej osobników umiera to tym bardziej zmniejsza się liczebność)
-emigracji(czyli wybywania z populacji)
-imigracji(czyli przybywania do populacji)
2010-04-14T19:12:49+02:00
Liczebność – czyli liczba osobników tworzących populację. Liczebność populacji zależy od rozrodczości, śmiertelności, migracji, emigracji.
rozrodczość – to zdolność populacji do wydawania potomstwa. Rozróżniamy rozrodczość potencjalną, czyli możliwość wydawania maksymalnej ilości potomstwa w optymalnych warunkach; i rozrodczość ekologiczną, czyli możliwość wydawania potomstwa pomniejszoną o tzw. opór środowiska (czynniki wpływające na śmiertelność potomstwa).
zagęszczenie – to liczba osobników danej populacji występująca na określonej powierzchni lub w określonej objętości
śmiertelność – to ubytki osobników występujące w populacji. Na śmiertelność wpływają: osiąganie krytycznego punktu czynnika środowiska, choroba, starość, brak pokarmu.
struktura przestrzenna populacji – to charakterystyczne rozmieszczenie osobników populacji na danym terenie.