Odpowiedzi

2010-04-16T20:26:06+02:00
Związki takie jak tlenki siarki i azotu łączą się w atmosferze z cząsteczkami wody, tworząc kwasy — w ten sposób powstają kwaśne deszcze. Zakwaszone opady uszkadzają tkanki roślin doprowadzając nieraz do wymierania lasów na dużych obszarach — jak stało się w Górach Izerskich. Innym skutkiem tego zjawiska jest najczęściej nieodwracalna degradacja gleb, a także niszczenie (erozja) budynków.

Kwaśne deszcze pogarszają także jakość wód, jednak główne kierunki zagrożeń dla hydrosfery to gospodarka komunalna (pobór czystej wody ze środowiska i zrzut ścieków) oraz rolnictwo. Technologie oczyszczania ścieków komunalnych oraz przemysłowych są stale doskonalone, a dostęp do nich wciąż się poprawia. Poważnym niebezpieczeństwem pozostaje masowe stosowanie nawozów sztucznych przez rolników. Ulegają one częściowemu wypłukaniu z gleby do wód powierzchniowych, powodując eutrofizację, czyli przeżyźnienie zbiorników wodnych. Inne substancje stosowane w rolnictwie to środki ochrony roślin (pestycydy), mające zdolność kumulowania się w glebie i osadach zbiorników wodnych. Mogą one także przenikać do wód gruntowych, zagrażając bezpośrednio zdrowiu człowieka.

Zagrożone są także morza i oceany. Na zanieczyszczenia chemiczne narażone są zwł. małe morza śródlądowe, takie jak Bałtyk, których zdolność przyjmowania ścieków jest bardzo ograniczona. Dużym zagrożeniem jest morski transport ropy naftowej i chemikaliów — liczne katastrofy tankowców powodowały gigantyczne skażenia. Naukowcy ostrzegają też przed innym niebezpieczeństwem — przełowieniem, które zagraża stabilności populacji ryb i całych ekosystemów morskich.Źródła zanieczyszczeń wód.
Odprowadzanie ścieków, pestycydy, nawozy sztuczne, substancje powierzchniowo czynne, odpady komunalne i przemysłowe, eutrofizacja wód, transport wodny i lądowy, zanieczyszczenie powietrza
Wskaźniki jakości wody.
W ocenie wody bierze się pod uwagę: przejrzystość, barwę, zapach, PH, obecność bioindykatorów. Wskaźnikiem czystości wody jest wskaźnik BZT5 określający zużycie tlenu przez mikroorganizmy.
Wyróżniamy wskaźniki (stosowane do określenia warunków sanitarnych):
- biologiczne (mętność)
- fizyczne (temperatura, smak, zapach, barwa, przezroczystość)
- chemiczne (utlenialność wody, twardość, kwasowość, zasadowość)
Klasyfikacja jakości wody.
Wyróżniamy 4 klasy jakości wody:
I. woda czysta (zaopatrzenie ludności w wodę przydatną do picia)
II. lekko zanieczyszczona (kąpieliska, uprawianie sportów wodnych)
III. Silnie zanieczyszczona (nawadnianie w ogrodnictwie)
IV. Bardzo silnie zanieczyszczona (woda bezklasowa)
Metody zapobiegania zanieczyszczeniu wód.
- oczyszczanie ścieków (przemysłowych i miejskich),
- zmniejszenie zanieczyszczeń atmosferycznych,
- stosowanie technologii bezodpadowych tzw. cykli zamkniętych produkcji z zamkniętym obiegiem wody,
- zabezpieczanie wysypisk i składowisk materiałów niebezpiecznych
Eutrofizacja wód.
proces gromadzenia się w nadmiarze substancji pokarmowych w zbiornikach wodnych (głównie w jeziorach). Prowadzi do zachwiania równowagi ekologicznej, burzliwego rozwoju roślinności wodnej, zbyt intensywnej aktywności drobnoustrojów zużywających bardzo duże ilości tlenu. Skutkiem jest deficyt tlenu, a w następstwie zahamowanie rozkładu tlenu materii organicznej, obniżenie produkcji organicznej i w następstwie wyniszczenie fauny. Głównym źródłem powodującym eutrofizację są ścieki i nawozy.


Mam nadzieję,że chociaż trochę pomogłam :)
1 1 1