Odpowiedzi

2010-04-14T19:37:58+02:00
Ek=(3500kg*(180km/h)^2)/2
Ek=56700 kJ
2010-04-14T19:47:34+02:00
3,5t = 3500kg
Ek = m*v^2/2

* - razy
^ - potęga
/ - kreska ułamkowa


Ek= 3500*(180)^2/2
Ek= 3500*32400/2
Ek= 113500000/2
Ek= 56700000 J