Odpowiedzi

2009-11-04T20:44:51+01:00
Prawa:
- immunitet :
-> formalny (nie odpowiadają za przestepstwa pospolite)
-> materialny (nie ponosi odpowiedzialnosci za to co robi w sejmie , czyli jak głosuje itd.)
-diety i uposażenia poselskie,
-jeżdżą bezpłatnie po całym kraju środkami komunikacji miejskiej,
-posiadania tzw. mandatu wolnego (posłowie są związani z instrukcjami wyborców i nie mogą byc przez nich odwołani)


Obowiązki :
-uczestnictwo w obradach i pracach komisji,
-co roku daja zeznania podatkowe, które są publikowane w internecie,
-zasada nie połączności mandatów(czyli nie może byc premierem i posłem)
-reprezentowanie wyborców
11 4 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T20:48:27+01:00
Senator : członek parlamętu. Ma bierne prawo wyborcze. obowiązkiem senatora jest branie udziału w pracach senatu na posiedzeniach i komisjach oraz utrzymywanie kontaktu z wyborcami.

poseł: deputowany członek parlamentu.ma obowiązek czynnego uczestnictwa w pracach izby oraz zgromadzenia narodowego. Biorą udział w dyskusjach i głosowaniach na forum izby, czynne i bierne prawo wyborcze. mają prawo do : interpelacji , zapytań i interwencji poselskich.
Posłowie i Senatorowie są reprezentantami narodu.
16 4 16
2009-11-04T20:53:50+01:00
1.Posłowie i senatorowie wykonują swój mandat kierując się dobrem Narodu.
2.Posłowie i senatorowie powinni informować wyborców o swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani.
3.Odmowa złożenia ślubowania powoduje wygaśnięcie mandatu posła lub senatora.
4.Posłom i senatorom zapewnia się warunki niezbędne do skutecznej realizacji ich obowiązków oraz ochronę praw wynikających ze sprawowania mandatu.
5.Podstawowym prawem i obowiązkiem posła i senatora jest czynne uczestnictwo w pracach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów.