Mógłby mi to ktoś przetłumaczyć?
How will a child feel when he opens his eyes in the year 2050? I think life will be very different then.
I believe world will be much better in many ways. Most likely, we will be space traveling in the future and some people might even be living on other planets such as Mars or Moon. Life will also be made much easier in the future for humans because of robots and computers. Many simple jobs will be done by them such as cooking and cleaning. All the machines will no longer be run on gas, they will run on solar energy and that will make the world much cleaner. By the year 2050 Scientists will have discovered the cure from many diseases like AIDS and cancer and that will make us much healthier and let us live longer.
However, future won’t be without problems. Nothing can be perfect. We will have to deal with many things such as increased population and global warming that won’t be easy to solve. People will also be much different in the future. They will become more reserved and separate from each other because of computers. Some say we will cut all the forests and because of that, there will be less fresh air so we will have to pay for fresh air just like we do now for fresh water. Others say we will have to eat vitamins instead real food. Who knows? Everything is possible.
In conclusion, whatever the future brings, I believe that children’s lives will certainly be very different in the year 2050."

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T20:33:25+02:00
W jaki sposób dziecko czuje, kiedy otwiera oczy w roku 2050? Myślę, że życie będzie wtedy bardzo różne.
Wierzę, że świat będzie lepszym na wiele sposobów. Najprawdopodobniej będziemy przestrzeń podróży w przyszłość i niektórzy ludzie mogą być nawet życia na innych planetach, takich jak Mars lub Księżyc. Życie stanie się również znacznie łatwiejsze w przyszłości dla ludzi ze względu na roboty i komputery. Wielu prostych miejsc pracy dokonanych przez nich takich jak gotowanie i sprzątanie. Wszystkie maszyny nie będzie działać na gaz, będą one działać na energii słonecznej i że będzie na świecie znacznie czystsze. Do 2050 r. Naukowcy odkryli lekarstwo w wielu chorobach takich jak AIDS i raka, i że będzie nas dużo zdrowsze i daj nam żyć dłużej.
Jednak w przyszłości nie będzie bez problemów. Nic nie może być doskonały. Będziemy mieć do czynienia z wielu rzeczy, takich jak wzrost populacji i globalnym ociepleniem, które nie będą łatwe do rozwiązania. Ludzie będą również o wiele innych w przyszłości. Staną się bardziej powściągliwy i oddzielone od siebie ze względu na komputerach. Niektórzy mówią, że będziemy wyciąć wszystkie lasy i dlatego, że będzie mniej świeżego powietrza, więc będziemy płacić za świeże powietrze, tak jak my teraz do świeżej wody. Inni mówią, będziemy musieli jeść witamin zamiast prawdziwego jedzenia. Kto wie? Wszystko jest możliwe.
Podsumowując, niezależnie od przyniesie przyszłość, wierzę, że życie dzieci na pewno będą bardzo różne w roku 2050. "
2010-04-14T20:34:59+02:00
W jaki sposób dziecko czuje, kiedy otwiera oczy w roku 2050? Myślę, że życie będzie wtedy bardzo różne.
Wierzę, że świat będzie lepszym na wiele sposobów. Najprawdopodobniej będziemy przestrzeń podróży w przyszłość i niektórzy ludzie mogą być nawet życia na innych planetach, takich jak Mars lub Księżyc. Życie stanie się również znacznie łatwiejsze w przyszłości dla ludzi ze względu na roboty i komputery. Wielu prostych miejsc pracy dokonanych przez nich takich jak gotowanie i sprzątanie. Wszystkie maszyny nie będzie działać na gaz, będą one działać na energii słonecznej i że będzie na świecie znacznie czystsze. Do 2050 r. Naukowcy odkryli lekarstwo w wielu chorobach takich jak AIDS i raka, i że będzie nas dużo zdrowsze i daj nam żyć dłużej.
Jednak w przyszłości nie będzie bez problemów. Nic nie może być doskonały. Będziemy mieć do czynienia z wielu rzeczy, takich jak wzrost populacji i globalnym ociepleniem, które nie będą łatwe do rozwiązania. Ludzie będą również o wiele innych w przyszłości. Staną się bardziej powściągliwy i oddzielone od siebie ze względu na komputerach. Niektórzy mówią, że będziemy wyciąć wszystkie lasy i dlatego, że będzie mniej świeżego powietrza, więc będziemy płacić za świeże powietrze, tak jak my teraz do świeżej wody. Inni mówią, będziemy musieli jeść witamin zamiast prawdziwego jedzenia. Kto wie? Wszystko jest możliwe.
Podsumowując, niezależnie od przyniesie przyszłość, wierzę, że życie dzieci na pewno będą bardzo różne w roku 2050. "
1 4 1
2010-04-14T20:53:32+02:00
Jak będzie się czuło dziecko kiedy otworzy oczy w roku 2050? Myślę że wtedy życie będzie całkiem inne.
Wierzę że świat będzie lepszy na wiele różnych sposobów. Prawdopodobnie będziemy podróżować w przestrzeni kosmicznej i niektórzy ludzie mogliby nawet żyć na innych planetach takich jak Mars czy Księżyc. Życie będzie także znacznie łatwiejsze dla ludzkości dzięki robotom i komputerom. Wiele łatwych prac takich jak gotowanie czy sprzątanie będzie wykonywane przez nie.Wiele maszyn nie będzie napędzanych już przez benzynę lecz poprzez energię słoneczną co sprawi że świat będzie czystszy. W roku 2050 naukowcy odkryją leki na wiele chorób jak AIDS i rak, to uczyni nas o wiele zdrowszymi i pozwoli nam żyć dłużej.
Jednakże, przyszłość nie będzie bezproblemowa. Nic nie może być idealne. Będziemy musieli pogodzić się z wieloma rzeczami takimi jak wzrost populacji i globalne ocieplenie, to nie będzie łatwe do rozwiązania. Ludzie również będą całkiem inni w przyszłości. Staną się oni bardziej ostrożni i odseparowani od siebie przez komputery. Niektórzy mówią że wytniemy wszystkie lasy i przez to będzie mniej świeżego powietrza, więc będziemy musieli za nie płacić tak jak teraz płacimy za świeżą wodę. Inni mówią że będziemy musieli jeść witaminy zamiast prawdziwego jedzenia. Kto wie? Wszystko jest możliwe.
Podsumowując, cokolwiek przyniesie przyszłość, wierzę że życie dzieci z pewnością będzie zupełnie inne w roku 2050.
1 1 1