Odpowiedzi

  • Aspi
  • Początkujący
2009-11-04T21:11:18+01:00
# Zachowano odrębne urzędy centralne, tytuły i dostojeństwa z zakresem kompetencji identycznym w obu krajach oraz różne monety
# Zachowano odrębne wojsko polskie i litewskie
# Zachowano odrębne języki urzędowe (na Litwie język ruski)
# Egzekucja królewszczyzn i podważanie nadań królewskich nie miały zastosowania na Litwie
# Uchwalono unifikację systemów prawnych
# Zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwi
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T21:14:17+01:00
Akt unii lubelskiej połączył dwa suwerenne państwa i nagrody w jeden organizm polityczny. Monarcha, sejm i waluta były wspólne. Odrebne pozostały natomiast najwyższe urzędy i skarby.
2009-11-04T22:16:00+01:00
Skutki :

Pozytywne :
- powoli wzrasta znaczenie polskiego języka i obyczajów
- do Polski przyłączono Podlasie , Wołyń oraz Ukrainę
- unia podźwignęła Litwę kulturalnie i przybliżyła jej europejskie dziedzictwo
- zostaje zahamowane zagrożenie Litwy ze wschodu
- Polacy i Litwini stają się bardziej tolerancyjni

Negatywne:
- przywileje polskiej szlachty przechodzą na szlachtę litewską
- połączenie Polski z zacofaną Litwą sprawiło, że rozproszył się polski potencjał ekonomiczny
co zepchnęło Polskę do rzędu krajów biedniejszych i utrudniło rozwój gospodarki towarowej
- szlachta emigruje na wschód w poszukiwaniu majątków na urodzajnych, a słabo zasiedlonych ziemiach , co daje jej, a właściwie magnatom ogromną przewagę nad mieszczaństwem
- dalsze bogacenie się szlachty pociąga za sobą wzmożony ucisk chłopstwa, szczególnie na terenach litewsko-ruskich