Napisz równania otrzymywania soli, uzgodnij je i opisz słownie

1.wodorotlenek wapnia + kwas siarkowy (VI)

2.wodorotlenek potasu + kwas azotowy (V)

3.chlorek cynku + siarczek sodu

4.chlorek magnezu + węglan sodu

5. wodorotlenek potasu + kwas fosforowy (V)

6.chlorek glinu + wodorotlenek sodu

7.wodorotlenek wapnia + tlenek węgla (IV)

8. tlenek sodu + kwas azotowy (V)

9.cynk + kwas chlorowodorowy

3

Odpowiedzi

2010-04-14T22:36:19+02:00
1. METAL + NIEMETAL ----> SÓL BEZTLENOWA (sól kwasu beztlenowego)
Jest najprostrzy sposób otrzymywania soli beztlenowych. Należy jednak pamiętać, iż nie wszystkie metale przereagują w powyższej reakcji. Chodzi tu głównie o metale szlachetne jak: Au (złoto), Ag (srebro), Cu (miedź).

PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) 2 Na + Cl2 ----> 2 NaCl
2 Na + Cl2 ----> 2 Na+ + 2 Cl-
w sposób skrócony nie da się
b) Pb + Cl2 ----> PbCl2 (osad) - w przypadku osadu należy napisać strzałkę skierowaną w dół
w sposób jonowy nie da się, gdyż osad nie ulega dysocjuje w roztworze wodnym
c) 2 K + Cl2 ----> 2 KCl
2 K + Cl2 ----> 2 K+ + 2 Cl-
w sposób skrócony nie da się
d) 2 Na + S ----> Na2S
2 Na + S ----> 2 Na+ + S2-


2. METAL + KWAS ----> SÓL + H2 (cząsteczka wodoru w stanie gazowym)
Istotą tego procesu jest reakcja atomów metalu z kationami wodoru, w czego wyniku powstają kationy metalu oraz cząsteczki wodoru. Należy jednak pamiętać, iż aby metal wyparł wodór z kwasu musi być od niego aktywniejszy, tzn. znajdować się powyżej wodoru w szeregu aktywności metali. Metale, które wypierają wodór z kwasów to : K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb.

PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) Ca + H2CO3 ----> CaCO3 (osad) + H2 (gaz)
Ca + 2 H+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) + H2 (gaz)
w sposób skrócony nie da się
b) 2 Na + 2 HCl ----> 2 NaCl + H2 (gaz)
2 Na + 2 H+ + 2 Cl- ----> 2 Na+ + 2 Cl- + H2 (gaz)
2 Na + 2 H+ ----> 2 Na+ + H2 (gaz)


3. TLENEK METALU + KWAS ----> SÓL + WODA

PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) CaO + H2CO3 ----> CaCO3 (osad) + H2O
CaO + 2 H+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) + H20
w sposób skrócony nie da się
b) Na2O + 2 HCl ----> 2 NaCl + H2O
Na2O + 2 H+ + 2 Cl- ----> 2 Na+ + 2 Cl- + H2O
Na2O + 2 H+ ----> 2 Na+ + H2O


4. ZASADA + KWAS ----> SÓL + WODA
Jest to reakcja zobojętniania (neutralizacji), ponieważ w wyniku reakcji kwasu (odczyn kwaśny) z zasadą (odczyn zasadowy) powstaje obojętna cząsteczka wody.

PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) H2SO4 + 2 NaOH ----> Na2SO4 + 2 H2O
2 H+ + SO4 2- + 2 Na+ + 2 OH- ----> 2 Na+ + SO4 2- + 2 H2O
2 H+ + 2 OH- -----> 2 H2O
b) NaOH + HCl ----> NaCl + H2O
Na+ + OH- + H+ + Cl- ----> Na+ + Cl- + H2O
H+ + OH- ----> H2O


5. TLENEK NIEMETALU (BEZWODNIK KWASOWY) + TLENEK METALU ----> SÓL TLENOWA

PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) CaO + SO3 ----> CaSO4
CaO + SO3 ----> Ca 2+ + SO4 2-
w sposób skrócony nie da się
b) Na2O + N2O5 ----> 2 NaNO3
Na2O + N2O5 ----> 2 Na+ + 2 NO3-
w sposób skrócony nie da się


6. TLENEK NIEMETALU (BEZWODNIK KWASOWY) + ZASADA ----> SÓL TLENOWA + WODA

PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) SO3 + Ca(OH)2 ----> CaSO4 + H2O
SO3 + Ca 2+ + OH 2- ----> Ca 2+ + SO4 2- + H2O
SO3 + OH 2- ----> SO4 2- + H2O
b) CO2 + 2 NaOH ----> Na2CO3 + H2O
CO2 + 2 Na+ + 2 OH- ----> 2 Na+ + CO3 2- + H2O
CO2 + 2 OH- ----> CO3 2- + H2O


7. SÓL + KWAS ----> NOWA SÓL (OSAD) + NOWY KWAS
Zalecane jest, aby powstała sól była osadem.

PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) Ca(NO3)2 + H2CO3 ----> CaCO3 (osad) + 2 HNO3
Ca 2+ + 2 NO3- + 2 H+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) + 2 H+ + 2 NO3-
Ca 2+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad)
powyższa reakcja jest przykładem reakcji strąceniowej, polegającej na wytrąceniu osadu, praktycznie nierozpuszalnego w roztworze wodnym
b) Pb(NO3)2 + 2 HCl ----> PbCl2 (osad) + 2 HNO3
Pb 2+ + 2 NO3- + 2 H+ + 2 Cl- ----> PbCl2 (osad) + 2 H+ + 2 NO3-
Pb 2+ + 2 Cl- ----> PbCl2 (osad)


8. SÓL + ZASADA ----> NOWA SÓL (OSAD) + NOWA ZASADA
Zalecane jest, aby powstała sól była osadem.

PRZYKŁAD (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) Ca(OH)2 + Na2CO3 ----> CaCO3 (osad) + 2 NaOH
Ca2+ + 2 OH- + 2 Na+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) + 2 Na+ + 2OH-
Ca 2+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad)


9. SÓL + METAL ---> NOWA SÓL + NOWY METAL
Metal wzięty do reakcji musi być aktywniejszy od metalu znajdującego się w soli.

PRZYKŁAD (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) 2 Na + MgCl2 ----> 2 NaCl + Mg
2 Na + Mg 2+ + 2 Cl- ----> 2 Na+ + 2 Cl- + Mg
2 Na + Mg 2+ ----> 2 Na+ + Mg


10. SÓL + SÓL ----> NOWA SÓL (OSAD) + NOWA SÓL
Zalecane jest, aby powstała sól była osadem.

PRZYKŁAD (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) 2 BiCl3 + 3 Pb(NO3)2 ----> 3 PbCl2 (osad) + 2 Bi(NO3)3
2 Bi 3+ + 6 Cl- + 3 Pb 2+ + 6 NO3- ----> 3 PbCl2 (osad) + 2 Bi 3+ + 6 NO3-
6 Cl- + 3 Pb 2+ ----> 3 PbCl2 (osad)


4 3 4
2010-04-14T22:40:01+02:00
1.wodorotlenek wapnia + kwas siarkowy (VI)
2NaOH+H2SO4----->Na2SO4+2H2O

2.wodorotlenek potasu + kwas azotowy (V)
2KOH+2HNO3----->2KNO3+2H2O

3.chlorek cynku + siarczek sodu
ZnCl+NaS----->NaCl+ZnS

4.chlorek magnezu + węglan sodu
2MgCl+Na2CO3----->Mg2CO3+2NaCl

5. wodorotlenek potasu + kwas fosforowy (V)
3KOH+H3PO4----->K3PO4+2H2O

6.chlorek glinu + wodorotlenek sodu
AlCl3+NaOH----->3NaCl+Al(OH)3

7.wodorotlenek wapnia + tlenek węgla (IV)
2NaOH+3CO2----->2NaCO3+2H2O

8. tlenek sodu + kwas azotowy (V)
Na2O+2HNO3----->2NaNO3+H2O

9.cynk + kwas chlorowodorowy
Zn+2HCl----->ZnCl2+H2
5 5 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:49:02+02:00
1.wodorotlenek wapnia + kwas siarkowy (VI)
Ca(OH)₂ + H₂S0₄ -> CaSo₄ + 2H₂0
Odczyt: Cząsteczka wodorotlenku wapnia reagują z cząsteczką kwasu siarkowego (VI) tworząc cząsteczkę siarczanu(VI)wapnia i 2 cząsteczki wody.

2. wodorotlenek potasu + kwas azotowy (V)
KOH + HNO₃ -> KNO₃ + H₂O
Odczyt: Cząsteczka wodorotlenku potasu reagują z cząsteczką kwasu azotowego (V) tworząc cząsteczkę azotanu(V)potasu i cząsteczkę wody.

3.chlorek cynku + siarczek sodu
ZnCl₂ + Na₂S ->ZnS + 2NaCl
Odczyt : Cząsteczka chlorku cynku reaguje z cząsteczką siarczku sodu tworząc cząsteczkę siarczku cynku i 2 cząsteczki chlorku sodu.

4.chlorek magnezu + węglan sodu
MgCl₂ + Na₂CO₃ -> Mg CO₃ + 2 NaCl
Odczyt : Cząsteczka chlorku magnezu reaguje z cząsteczką węglanu sodu tworząc cząsteczkę węglanu magnezu i 2 cząsteczki chlorku sodu.

5. wodorotlenek potasu + kwas fosforowy (V)
3 KOH + H₃PO₄ -> K₃PO₄ + 3H₂O
Odczyt : 3 cząsteczki wodorotlenku potasu reagują z cząsteczka kwasu fosforowego (V) dając cząsteczkę fosforanu (V) potasu i 3 cząsteczki wody.

6.chlorek glinu + wodorotlenek sodu
AlCl₃ + 3NaOH -> 3NaCl + Al(OH)₃
Odczyt : Cząsteczka chlorku glinu reaguje z 3 cząsteczkami wodorotlenku sodu dając 3 cząsteczki chlorku sodu i cząsteczkę wodorotlenku glinu.

7.wodorotlenek wapnia + tlenek węgla (IV)
2NaOH+3CO₂->2NaCO₃+2H₂O
Odczyt : 2 cząsteczki wodorotlenku wapnia reagują z 3 cząsteczkami tlenku węgla (IV) dając 2 cząsteczki węglanu sodu i 2 cząsteczki wody.

8. tlenek sodu + kwas azotowy (V)
Na₂O+2HNO₃ ->2NaNO₃+H₂O
Odczyt : Cząsteczka tlenku sodu reaguje z 2 cząsteczkami kwasu azotowego (V) dając 2 cząsteczki azotanu (V) sodu i cząsteczkę wody.

9.cynk + kwas chlorowodorowy
Zn+2HCl ->ZnCl₂ + H₂
Odczyt : Atom cynku reaguje z 2 cząsteczkami kwasu chlorowodorowego dając cząsteczkę chlorku cynku i cząsteczkę wodoru.

Pozdrawiam :)
5 5 5