Odpowiedzi

2010-04-15T15:12:17+02:00
To są różnice między stowarzyszeniem a fundacją:
1.ich powstanie
2.cel działania
3.zarządzanie nimi
4.nadzór zewnętrzny nad nimi
17 2 17
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T15:14:22+02:00
Jeśli masz przyjaciół załóż stowarzyszenie . Natomiast jeśli masz pieniądze to fundacje.


Różnice między stowarzyszeniem a fundacją dotyczą :

1.Ich powstawania ( Fundacja – w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji (akcie fundacyjnym) fundator wskazuje cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację ) ( Stowarzyszenie – do założenia stowarzyszenia nie jest potrzebny żaden majątek, konieczne jest natomiast co najmniej 15 osób.)

2.Celu działania ( Fundacja – może zostać ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami RP celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami ) ( Stowarzyszenie – może zostać utworzone w każdym celu prawnie dozwolonym pod warunkiem, że nie będzie to cel komercyjny, zarobkowy. )

3.Zarządzania nimi ( Fundacja – wszystkie najważniejsze decyzje podejmuje zarząd fundacji. W fundacji nie ma obowiązku powoływania organu kontroli wewnętrznej. ) ( Stowarzyszenie – jest zarządzane w sposób demokratyczny: najważniejsze decyzje podejmują wszyscy członkowie, tzw. walne zebranie członków. )


4.Nadzoru zewnętrznego ( Fundację – nadzorują ministrowie właściwi ze względu na prowadzoną przez organizację działalność (np. fundacja zajmująca się ochroną zdrowia podlega kontroli Ministra Zdrowia, fundacja zajmująca się ekologią – Ministra Środowiska) oraz starostowie właściwi ze względu na siedzibę fundacji. ) ( Stowarzyszenie – nadzorują starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu. Stowarzyszenia nie mają corocznych obowiązków sprawozdawczych wobec organu nadzoru )
23 4 23