Odpowiedzi

2010-04-15T17:02:29+02:00
Wielkie Księstwo Poznańskie istniało w zaborze pruskim. Praktycznie nie miało autonomii. Dopiero w czasie Wiosny Ludów władze pruski zgodziły sie na utworzenie armii księstwa. Królestwo Polskie znajdowało się w zaborze rosyjskim. Car nadał mu konstytucję, która zawierała wolność słowa, wyznania, nietykalność osobistą itp. Królestwo miało swoje urzędy, armię i sejm. Rzeczpospolita Krakowska była najmniejsza i podlegała wszystkim zaborcom. Można powiedzieć, że Królestwo Polskie miało największą autonomię i największe szanse na przetrwanie. Na wszystkich tych terytoriach dochodziło do walk wyzwoleńczych bo zaborcy nienajlepiej traktowali ludność tych ziem.