Odpowiedzi

2010-04-15T17:18:50+02:00
Proporcjonalnośc prosta zależność między dwiema wartościami w której iloraz tych wielkości jest stały.
wzór: y = ax


funkcja liniowa
Funkcja ta zawdzięcza swoją nazwę temu, iż jej wykres na płaszczyźnie jest linią prostą. wzór: f(x) = ax + b

właściwości
# różnowartościowa
# nieokresowa
# monotoniczna:

* rosnąca dla
* malejąca dla
* stała dla

# parzysta
# nieparzysta
# ciągła
# różniczkowalna
2010-04-15T17:31:32+02:00
Funkcję liniową nazywamy funkcję określoną wzorem y= ax+b gdzie a i b są współczynnikami liczbowymi . dZiedziną funkcji jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych( Dziedzina=R) Wykresem funkcji liniowej jest prosta, Aby ją narysować należy znaleźć współrzedne 2-óch dowolnych punktów
Np, y=-2x-1.Rysujesz tabelkę z x i y i szukasz współrzednych . Z o to tego wzoru wspolrzedne x są równe (O i 1)Pierwsza współ. x zawsze wynosi 0, a 1 jest to współrzedna najprostsza, aby móc ją zaznaczyć na uk. wspolrzednych.. aa Wspolrzedne y są równe (-1 I -3) skąd to wiem?? Pierwsza współrzedna y zawsze stoi na końcu wzoru czyli w tym przypadku -1. a drugą należy obliczyć podstawiając do wzoru(y=-2x-1) x czyli -2*1-1=-3
Własności funkcji liniowej są to : Dziedzina-zawsze zb. liczb rzeczywistych czyli R. Zbiór wartośći również R . Trzeba okreslic miejsce zerowe funkcji, potem czy funkcja jest rosnąca malejąca czy stała a na koncu wartośći dodatnie i ujemne