Uzupełnij podany tekst, wykorzystując poniższe wyrazy ;

~ reakcją, dodatnie, ujemne, aniony, jonowa, jednowartościowe, rozpuszczalnika, metali, substancji rozpuszczonej.


Dysocjacja jonowa jest................rozpadu cząsteczek kwasów, zasad i soli na jony............(kationy) i jony..............(aniony) pod wpływem.............. . Dysocjacja................... jest rezultatem oddziaływań..................z rozpuszczalnikiem. Zasady to substancje, które w roztworze wodnym dysocjują na kationy.......i.........wodorotlenkowe, które są zawsze.............. .

1

Odpowiedzi

2010-04-15T17:37:52+02:00
Dysocjacja jonowa jest reakcją rozpadu cząsteczek kwasów, zasad i soli na jony dodatnie (kationy) i jony ujemne (aniony) pod wpływem rozpuszczalnika . Dysocjacja jonowa jest rezultatem oddziaływań substancji rozpuszczonej z rozpuszczalnikiem. Zasady to substancje, które w roztworze wodnym dysocjują na kationy metali i aniony wodorotlenkowe, które są zawsze jednowartościowe.
1 5 1