Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T17:46:29+02:00
1.Poppy- kind of plants from the family of the papaveraceae oil plant, we are giving birth for Eurazji, Africa and the North America. C 120 kinds rank among it. Feathery-brave Leaves. Big, single flowers, on long stems; diversified colour – from white through pink to dark-purple, yellow, purple. Flower donuts hung, at opening straightening. Wielonasienna fruits bag (can, so-called poppy head), covered with the lid from the dry stigma.
Mak- rodzaj roślin z rodziny makowatych roślina oleista, rodzimy dla Eurazji, Afryki i Ameryki Północnej. Zalicza się do niego ok. 120 gatunków.Liście
Pierzastodzielne.
Kwiaty
Duże, pojedyncze, na długich szypułkach; kolor zróżnicowany – od białego poprzez różowy do ciemnopurpurowego, żółty, fioletowy. Pączki kwiatowe zwieszone, przy otwieraniu się wyprostowujące.
Owoce
Wielonasienna torebka (puszka, tzw. makówka), przykryta wieczkiem z wyschniętego znamienia słupka.
2.Ling, common heather - only kind (monotype) of perennial plant from the kind heather belonging to the family of the ericaceae is found in Europe, of north Asia, for north Africa and in the Asia Minor. He is common in entire Poland. Cut up evergreen, dioecious, high Shrub on 20 - 80 cm, about twigs spread on the earth; Evergreen, small Leaves, of needle shaped shape, arranged opposite each other. Monoecious flowers, small, bell-shaped, pink-lilac-coloured, four-times, gathered together in unilateral multiflora top circles. Surrounded flowers are individual green, 4 - listkowym with glass. Fruits cracking with 4 chambers bag containing numerous, very small seeds.
Wrzos zwyczajny, wrzos pospolity -jedyny gatunek (monotypowy) rośliny wieloletniej z rodzaju wrzos należącego do rodziny wrzosowatych Występuje w Europie, północnej Azji, północnej Afryce i w Azji Mniejszej. Jest pospolity na terenie całej Polski.
Pokrój
Krzewinka zimozielona, dwupienna,wysoka na 20-80 cm, o gałązkach rozesłanych na ziemi;
Liście
Zimozielone, drobne, kształtu igiełkowatego, ułożone naprzeciwlegle.
Kwiaty
Obupłciowe, drobne, dzwonkowate, różowoliliowe, czterokrotne, zebrane w jednostronnych wielokwiatowych gronach szczytowych. Poszczególne kwiaty otoczone są zielonym, 4-listkowym kieliszkiem.
Owoce
Pękająca 4 komorami torebka zawierająca liczne, bardzo drobne nasiona.
3.Snowdrop snowdrop - species of the plant belonging to the family amarylkowatych, Galanthus typical of the kind. In kind known from forests of southern and centre Europe, however widely spread outside the clenched range as an ornamental. Popular kind in the cultivation and recognizable as the symbol of the early spring. Also a honey-producing plant and healing. In Poland he is coming the species protection under. Cut up Plant for heights from 15 up to 30 cm. In good terms he forms big hillocks. Underground bodies Spherical or oval onion about the circumference to 4 – 6 cm, covered with the dry, brown scale. At the base he is manufacturing descendant onions and from here abundant spices are also materializing. Stalk Oval głąbik uniflorous, on the diameter cylindrical, in the lower part with around a few edges. During blooming straight raised, he is reaching lengths up to 11 cm, while bearing fruit he is growing longer and he is bending.
Assimilative leaves leaves odziomkowe usually two, rarely three or four (leaves in large more numbers are opening after shedding blossom), blue-green, fleshy, equal-narrow, breadths 4 – 10 mm and lengths at first up to 9 cm, shorter than the stalk, later after shedding blossom lengths are growing up to 24 cm [5]. At the base they are embraced with leaf pochwiastym for lengths up to 6 cm, membranous which is performing the protective function for assimilative young leaves wrapping them up from the outside.Flowers - Flower single, smelling, hanging on the stem about the length of the c 3 cm growing out of the peak of the stalk. Fruits Fleshy, yellowy-green bag trójkomorowa, cracking along chambers. He/she contains 1 - 15 elliptical, whitish seeds, all-too-familiar elajosomami (thin-walled processes containing lipides and proteins [7]).
Śnieżyczka przebiśnieg - gatunek rośliny należący do rodziny amarylkowatych, typowy dla rodzaju Galanthus. W naturze znany z lasów południowej i środkowej Europy, jednak szeroko rozpowszechniony poza zwartym zasięgiem jako roślina ozdobna. Gatunek popularny w uprawie i rozpoznawalny jako symbol przedwiośnia. Także roślina miododajna i lecznicza. W Polsce podlega ochronie gatunkowej.
Pokrój
Roślina o wysokości od 15 do 30 cm. W korzystnych warunkach tworzy duże kępy.
Organy podziemne
Kulista lub jajowata cebula o obwodzie do 4–6 cm, okryta suchą, brązową łuską. U nasady wytwarza cebule potomne i stąd też wyrastają liczne korzenie.
Łodyga
Owalny głąbik jednokwiatowy, na przekroju obły, w dolnej części z kilkoma krawędziami. W czasie kwitnienia prosto wzniesiony, osiąga do 11 cm długości, podczas owocowania wydłuża się i pokłada.
Liście
Asymilacyjne liście odziomkowe zwykle dwa, rzadko trzy lub cztery (liście liczniej rozwijają się po przekwitnieniu), sinozielone, mięsiste, równowąskie, szerokości 4–10 mm i długości początkowo do 9 cm, krótsze od łodygi, później po przekwitnieniu dorastają do 24 cm długości [5]. U nasady objęte są liściem pochwiastym o długości do 6 cm, błoniastym, który pełni funkcję ochronną dla młodych liści asymilacyjnych otulając je od zewnątrz.
Kwiaty
Kwiat pojedynczy, pachnący, zwisający na szypułce o długości ok. 3 cm wyrastającej ze szczytu łodygi. Owoce
Mięsista, żółtozielona torebka trójkomorowa, pękająca wzdłuż komór. Zawiera 1-15 eliptycznych, białawych nasion, opatrzonych elajosomami (cienkościenne wyrostki zawierające lipidy i białka[7]).

mak-poppy wrzos-heather
przebiśnieg-snowdrop
bratek-pansy
słonecznik-sunflower
żonkil-daffodil
tulipan-tulip
pierwiosnek-chiffchaff
narcyz-narcissus
róża-rose

Tu masz zrobione 3 pierwsze kwatki: mak,wrzos,przebiśnieg: ) A dalej masz przetłumaczone kwiatki ;p
Liczę na naj;p
2 5 2