Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T20:06:31+02:00
1. Data i miejsce zebrania, ewentualnie też: kolejny numer protokołu.
2. Nazwa grupy osób, które organizują zebranie komisji.
3. Wykaz osób obecnych na zebraniu (często imienny, o ile grupa uczestników zebrania nie
jest bardzo liczna) i nieobecnych (jeśli zebranie jest obowiązkowe).
W przypadku zebrań bardzo licznych (powyżej kilkunastu osób) listę obecności dołącza się do
protokołu.
4. Porządek obrad w punktach - jeżeli obraduje się nad więcej niż jedną sprawą.
Niekiedy porządek obrad jest ustalany wcześniej i dostarczany uczestnikom zebrania:
wówczas stanowi on załącznik do protokołu. W takim przypadku, jeśli zebranie dotyczy
kilku spraw, porządek obrad powinien być przyjęty w osobnej uchwale (najczęściej odbywa
się to przez aklamację, czyli ogólną zgodę). Dalej protokół piszemy też zgodnie z tym
porządkiem - stanowi on bowiem obowiązujący plan obrad.
5. Krótkie zreferowanie każdej z omawianych spraw, wygłoszonych na jej temat opinii z
uwzględnieniem zasadniczych argumentów i kontrargumentów przedstawianych w trakcie
dyskusji. Wypowiedzi luźno związane z tematem obrad, dygresje itd. w protokole pomijamy.
6. Możliwie najdokładniejsze przedstawienie wyników głosowań.
Należy napisać:
- nad jakim wnioskiem głosowano
- ilu było uprawnionych do głosowania
- kto wszedł do komisji skrutacyjnej (czyli obliczającej wyniki głosowania)
- jaki jest wynik; ile głosów za, ile przeciw, ile wstrzymujących się, ile
nieważnych.
7. Po opisaniu głosowania jasno powinna być sformułowana uchwała lub decyzja, podjęta w
jego wyniku. Poprzedzamy to formułą: W wyniku głosowania komisja powzięła uchwałę o ...
8. Podobnie w przypadku wniosków uchwalonych w innym trybie: ważne jest ich jasne
sformułowanie, często ujęte w punkty i poprzedzone formułą: Na zebraniu uchwalono, co
następuje: ...
9. Protokół kończy się formułą: Na tym zebranie (posiedzenie itd.) zakończono. Po niej
następują podpisy:
- osoby piszącej protokół (z lewej strony z dopiskiem: Protokołował:)
- osoby pełniącej na zebraniu funkcję przewodniczącego zebrania (z prawej strony).
2 3 2