Czy to jest poprawnie napisane.?
jeśli nie proszę o poprawki.^^ ;*

She was born on the property 6.X.1889 Russów near Kalisz. The childhood spent in a poor manor will be remembered as a period of undisturbed weather and luck.

In 1901 begins to attend a private school in Kalisz, then attends a government school. Political events of the year 1904-1905 was interrupted her studies. It continues in Warsaw, then in Lausanne and Brussels - the natural next study deals with the social sciences and philosophy.

In 1911, she marries Marian Dabrowski, a student, a political exile.

In the years 1911-1913 often visits the country, establishing cooperative relationships with magazines in the country, as a scholar of the Society Kooperatystów leaving in 1913 to England. Upon his return, in 1914 wrote a story called "Jack", which it considered to be his literary debut.

During World War I, living successively in Sabinowie near Częstochowa, Piotrków, Lublin, Warsaw, where in 1918, takes a job at the Ministry of Agriculture as a clerk in the Department of agrarian reforms.

Until the outbreak of World War II, working creatively. Many publish it known novel, "Nights and Days." In 1933, he replaced the National Literary Award. Two years later he receives Golden Laurel - the highest award of the Polish Academy of Literature. It works well socially in the Central Cooperative Union.

In the years 1939-1945 living successively in Lviv, in the camp Pruszków, Forestry and Dabrowa Podkowa Zduńska. In 1945, he returned to Warsaw, where she receives the Gold Cross of Merit and several other decorations. He takes an active part in social life: working on the boards of the main Warsaw and the Polish Writers Union and the PEN Club. In 1956, the Senate named her an honorary doctor of the University of Warsaw.

She died In May 19, 1965 in Warsaw.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:26:17+02:00
Urodziła się 6.X.1889 majątku Russów pod Kaliszem. Dzieciństwo spędził w biednym dworze zostanie zapamiętany jako okres spokojnej pogody i szczęścia.

W roku 1901 rozpoczyna naukę w prywatnej szkole w Kaliszu, a następnie uczęszcza do szkoły rządu. Wydarzenia polityczne w roku 1904-1905 przerwał studia. Nadal w Warszawie, następnie w Lozannie i Brukseli - naturalny kolejnej analizie ofert z nauk społecznych i filozofii.

W 1911 r., wychodzi za mąż Marian Dąbrowski, student, emigranta politycznego.

W latach 1911-1913 często odwiedza kraju, utworzenia wspólnych relacji z magazynów w kraju, jako stypendystka Towarzystwa Kooperatystów pozostawiając w 1913 roku do Anglii. Po powrocie, w 1914 roku napisał opowiadanie o nazwie "Jack", którą uważa się za jego debiut literacki.

Podczas I wojny światowej, żyjący w kolejności Sabinowie pobliżu Częstochowa, Piotrków, Lublin, Warszawa, gdzie w 1918 roku podejmuje pracę w Ministerstwie Rolnictwa jako urzędnik w Departamencie reform agrarnych.

Do wybuchu II wojny światowej, działa twórczo. Wiele publikuje je znane powieści "Noce i dnie". W 1933 r. otrzymuje Narodowej Nagrody Literackiej. Dwa lata później otrzymał Złoty Laur - najwyższą nagrodę Polskiej Akademii Literatury. Działa dobrze społecznie w Centralnym współpracy Unii.

W latach 1939-1945 kolejno życia we Lwowie, w obozie w Pruszkowie, Podkowie Leśnej i Dąbrowie Zduńskiej. W 1945 roku, wrócił do Warszawy, gdzie otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i kilka innych ozdób. Bierze czynny udział w życiu społecznym: praca w zarządach głównych Warszawie i Związku Literatów Polskich i PEN Club. W 1956 roku, Senat mianował ją doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zmarła w 19 maja 1965 w Warszawie.

To jest tłumaczenie polskie