Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T16:27:09+01:00
Krajobraz który zamieszkujesz jest krajobrazem nadmorskim, więc można w nim wyróżnić takie charakterystyczne elementy jak:
1. Formy nadmorskie (gatunki: wydmy, delty, laguny)
2. Krajobraz młodoglacjalny (gatunki: równin morenowych, pagórkowaty pojezierny, sandrowy pojezierny)
3. Krajobraz staroglacjalny (gatunki: równin denudacyjnych, wzgórz ostańcowych)
4. Krajobraz dolin i równin akumulacyjnych (gatunki: zalewowy, tarasowo – wydmowy, rzeczno – jeziorny)
5. Krajobraz wyżyn (gatunki: lessowy, węglanowy, krzemianowy)
6. Krajobraz gór (gatunki: równiny śródgórskie, piętro leśne dolne, leśne górne, subalpejskie, alpejskie)
I) Krajobraz nadmorski reprezentują trzy gatunki. Wytworzyły się one podczas najmłodszych procesów geomorfologicznych zachodzących na wybrzeżu. Przy ujściach do Bałtyku Wisły i Odry powstał równinny krajobraz deltowy. Powierzchnię terenu budują tu napływy rzeczne, gleby należą do typu mad, wody gruntowe zalegają płytko, roślinność naturalna należy do rzędu Populetalia albae, ale lasy występują tu szczątkowo, przeważają zaś pola uprawne i łąki.
Zupełnie inny typ przedstawiają wydmy i piaski nadmorskie, których wąski pas towarzyszy (z małymi przerwami) całemu wyrównanemu wybrzeżu polskiemu. Jest to środowisko suche, częściowo halofilne (zasolone gleby), zajęte bądź przez formację trawiastą klasy Ammophiletea, bądź przez formację leśną klasy Vaccinio – Piceetea.
Trzeci gatunek krajobrazu nadmorskiego przedstawiają płytkie, słonawe zalewy – Wiślany i Szczeciński oraz szereg rzadko spotykanych płytkich jezior przybrzeżnych, o wodach wysłodzonych, zarastanych przez roślinność wodną i bagienną (Potamogetea, Phragmitetea, Oxycocco – Sphagnetea). Miejscami do wybrzeża dochodzi krajobraz młodych równin i wzniesień morenowych. Te typy krajobrazu charakteryzują podprowincje pobrzeży.
2009-11-05T20:03:54+01:00
Zagospodarowanie województwa zachodniopomorskiego polega na budowie portów, przystani rybackich dających stały dochód, budowanie licznych elektrowni wiatrowych, rozwój turystyki(kurorty).