Proszę o obliczenia i policzenie wszystkiego!!!!!!!!!!!! :) :d


1. Jakie powinno być ciśnienie wody w rurach wodociągowych na parterze budynku, aby woda dotarła na 9 piętro położone na wysokości 30m?

2. Ryba o masie 6kg utrzymuje się nieruchomo w "słodkiej" wodzie jeziora. Jaka jest wartość siły wyporu działającej na tę rybę? Jaka jest objętość ryby?

3. Ciśnienie gazu = 2 kPa. Jaką siłą parcia działa ten gaz na okrągłe dno o średnicy 20 cm?

4. W roztworze o gęstości 1/2 g/cm sześcienny zanurzono całkowicie prostopadłościan o wymiarach 1cm x 5cm x 10cm. Jaka jest wartość siły wyporu działającej na ten prostopadłościan?


5. Jakie jest parcie atmosfery na blat stołu o wymiarach 1m x 2m, gdy barometr wskazuje 1000 hPa?

6. W naczyniu znajdują się 3 ciecze (woda, benzyna, rtęć) o jednakowej grubości warstwy 20 cm. Oblicz ciśnienie na dnie naczynia.

7. W wodzie o gęstości 1g/ cm sześcienny pływa deska zanurzona do 3/4 objętości. Jaka jest gęstość drewna, z którego wykonano deskę?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-18T13:16:25+02:00
Zad 1
p=?
h=30m
g=10N/kg
ρ=1000kg/m³
p=ρ·g·h=1000kg/m³·10N/kg·30m=30000Pa=30kPa

zad 2
m=6kg
V=?
g=10N/kg
ρ=1000kg/m³
ρw=ρr (skoro ryba pływa pod wodą oznacza, że jej gęstość jest taka sama jak wody)

m=ρ·V
V=m/ρ = 6kg/1000kg/m³=0,006m³
Fw=ρ·g·V =1000kg/m³·10N/kg·0,006m³=60N

zad 3
p=2kPa=2000Pa
F=?
d=20cm=0,2m
r=d/2=0,1m
S=π·r²=3,14·(0,1m)²=3,14·0,01m²=0,0314m²
p=F/S
F=p·S=2000Pa·0,0314m²=62,8N

zad 4
ρ=0,5 g/cm³=500kg/m³
V=1cmx5cmx10cm=0,01m·0,05m·01m=0,00005m³
Fw=?
g=10N/kg
Fw=ρ·g·V=500kg/m³·10N/kg·0,00005m³=0,25N

zad 5
F=?
S=1mx2m=2m²
p=1000hPa=100000Pa
p=F/S
F=p·S=100000Pa·2m²=200000N=0,2MN

zad 6
ρw=1000kg/m³
ρb=700kg/m³
ρr=13550kg/m³
h=20cm=0,2m
g=10N/kg
p=?
p=pr+pw+pb=g·h(ρr+ρw+ρb)=10N/kg·0,2m·(13550kg/m³+1000kg/m³+700kg/m³)=30500Pa=30,5kPa

zad 7
ρ=1g/cm³=1000kg/m³
n=¾
ρd=?
g=10N/kg
Fw=ρ·g·¾·m/ρd
V=m/ρ
Fw=ρ·Q·¾/ρd
ρd·Fw/Q=ρ·¾

ρd=¾·ρ=¾·1000kg/m³=750kg·m³
1 5 1