Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T16:27:07+01:00
Program ten zakładał:
brak zgody ze strony państwa na szerzące się zło,
wprowadzenie prawnego zakazu rozpowszechniania pornografii (która zdaniem autorów programu leży u podstaw wielu zachowań cechujących się agresją),
podjęcie działań w celu bezwzględnego ścigania dealerów narkotyków,
podjęcie działań zmierzających do ścigania przestępstw stręczycielstwa i sutenerstwa,
organizacja dzieciom i młodzieży czasu wolnego,
wprowadzenie przepisów ułatwiających odwołanie nauczycieli nierzetelnych, którzy wiedząc o przemocy w szkole nie reagują na nią,
zmiany w ustawie o systemie oświaty polegające między innymi na:
dołączeniu nowego rozdziału o prawach i obowiązkach ucznia, w którym zostaną zawarte regulacje dotyczące dyscypliny szkolnej, kar, nagród i środków wychowawczych,
Ministerstwo Edukacji Narodowej chce także ustanowić specjalną nagrodę dla tych uczniów, którzy pomagają innym w sytuacji gnębienia przez kolegów i koleżanki,
wprowadzeniu nowej hierarchii kar. Będzie to upomnienie, nagana, list do rodziców, skreślenie z listy uczniów, zaś w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum przeniesienie do innej szkoły,
wprowadzeniu środków wychowawczych nakładanych przez dyrektora szkoły np.: przeproszenie pokrzywdzonego, obowiązkowe uczestniczenie w odpowiednich zajęciach, zawieszenie niektórych praw ucznia, wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły, zakaz opuszczania szkoły w czasie przerw między lekcjami itp.,
uprawomocnieniu dyrektorów szkół do sprawdzania trzeźwości uczniów,
zobowiązanie szkół do określenia tzw. "godnych strojów", w jakich uczniowie maja przychodzić na lekcje,
częstsze kontrole w szkołach
wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych na lekcjach,
ograniczenie przebywania nieletnich w miejscach publicznych po godz. 22:00
wprowadzenie prawnego obowiązku zawiadamiania policji lub sądu przez dyrektorów szkół o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego, zwłaszcza o naruszaniu przez niego zasad współżycia społecznego bądź popełnieniu czynu zabronionego,
zmiany w ustawie o policji i o strażach gminnych, polegające na zobligowaniu tych instytucji do informowania rodziców i szkół o uczniach, którzy w trakcie zajęć szkolnych przebywają poza szkołą,
zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, polegające na wprowadzeniu podstawy prawnej dla Rad Gmin do wydawania aktów prawa miejscowego wprowadzających ograniczenie przebywania nieletnich w miejscach publicznych bez opieki dorosłych (w godzinach nocnych),
zakaz rozpowszechniania brutalnych gier komputerowych[3].
Stosowanie środków wychowawczych przez dyrektora miało być uzależnione od zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia. W przypadku braku takiej zgody miał być składany wniosek do właściwego sądu. Sąd zaś mógł zobowiązać ucznia do naprawienia szkody, wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, szkoły lub społeczności lokalnej. Jeżeli wymienione powyżej środki wychowawcze okazały się bezskuteczne, wówczas dyrektorzy szkół, w ramach kary ostatecznej, mieli móc skierować ucznia do Ośrodka Wsparcia Wychowawczego.
1 1 1