Mam 2 zadania. Pierwsze:Charakterystyka jednego wybranego narodu, zależy mi na czasie! drugie:"jak nasi dziadkowie demokracje budowali to ma byc na 6 kartek jak ktos moglby zrobic prace i podesłac na maila [email protected]

To pierwsze 1 strona wystarczy! na rozwiazania czekam do 21!

1

Odpowiedzi

2009-11-06T16:04:28+01:00
Zadanie1.
Naród to zjawisko historyczne. Naród to wspólnota etniczna ukształtowana w procesie historycznym.

Składniki tzw. autonomii narodu:

* religia
* terytorium
* język
* świadomość narodowa.

Postawy, które wiążą się z narodem (przez które wyraża się tożsamość narodowa):

* Patriotyzm – postawa umiłowania i uszanowania ojczyzny, rzetelnego wypełniania obowiązków wynikających z konstytucji.
* Nacjonalizm – postawa, w której najwyższą wartością jest naród.
* Ksenofobia – nienawiść do obcych pod względem etnicznym, religijnym. Brak tolerancji. Nie jest to zjawisko nowe (znane już u starożytnych Rzymian). Wynika z poczucia wyższości własnego narodu i pogardą dla innych narodów.
* Szowinizm – bezkrytyczny stosunek do własnego narodu.
* Rasizm – teoria, która wartość człowieka mierzy przynależnością do określonej rasy.

KLASYFIKACJA PAŃSTW w oparciu o różne kryteria:

*Pierwszej klasyfikacji dokonał Platon:

* Timokracja – rządy odważnych
* Oligarchię – bogatych
* Demokrację – nieudolne rządu ludu
* Tyranię – ustrój strachu i niewolnictwa

Dla Planota najlepszym państwem było polis oparte na rządach mędrców.

* Arystoteles - klasyfikacja ustrojów:

- Pozytywne

* Monarchia – rządy jednego człowieka
* Arystokracja – rządy nielicznej grupy
* Politeja – rządy ogółu wolnych obywateli

- Zwyrodniałe – ich celem jest realizacja interesów nielicznych rządzących

* Tyrania – zwyrodnienie monarchii
* Oligarchia – zwyrodnienie arystokracji
* Demokracja – zwyrodnienie politei (realizuje interesy ubogich)

* Max Weber wyróżnił trzy typy państw opartych na motywach społecznej akceptacji władzy:

* Władza charyzmatyczna – akceptacja społeczna władzy opiera się na charyzmie władcy
* Autokratyczna – władza nie ma przyzwolenia na rządzenia.
* Racjonalistyczna – władza uzyskuje akceptację ze względu na potrzebę zachowania ładu i porządku społecznego.

* Wojciech Lamentowicz – autor pracy o państwie współczesnym. Przyjął interesujące kryteria klasyfikacji państw.

- Kryterium zewnętrznej suwerenności

* Państwo w pełni suwerenne
* Częściowo zależne, formalnie niepodległe
* Zależne

- Kryterium rozwoju ekonomicznego

* Rolnicze
* Rolniczo-przemysłowe
* Niskouprzemysłowione
* Wysokouprzemysłowione
* Przemysłowe

- Kryterium jednorodności etnicznej i narodowej

* Państwa wieloetniczne o słabej więzi narodowej
* Wieloetniczne o silnej więzi narodowej
* Jednego narodu o niskiej jedności
* Jednego narodu o wysokiej jedności

- Kryterium siły wewnętrznej państwa

* Supermocarstwa
* Mocarstwa regionalne
* Państwa średnie
* Państwa małe

- Kryterium rozwoju społ.-gosp. – podział oparty na filozofii marksistowskiej

* Niewolnicze – dominowała grupa właścicieli niewolników
* Feudalne – dominowali właściciele ziemscy
* Kapitalistyczne – dominowali właściciele kaitału finansowego i przemysłowego
* Socjalistyczne – dominowała klasa robotnicza

W ramach tej klasyfikacji państw możemy dokonywać podziału państw ze względu na tzw. formę rządów (ustrój), czyli sposób sprawowania i zorganizowania władzy. Na formę państw składają się:

* Forma rządów
* Ustrój terytorialny (budowa terytorialna państwa)
* Reżim polityczny – metody sprawowania władzy

Ze względu na formę rządów (strukturę nadrzędnych organów państwowych) wyróżniamy dwa ustroje organów naczelnych:

- Monarchia – najwyższą pozycję w państwie zajmuje monarcha.

* Monarcha uzyskuje władzę dziedziczną (z wyjątkiem monarchii elekcyjnych)
* Monarcha sprawuje władzę dożywotnio (chyba że się zrzeknie)
* Zakres władzy: monarcha kumuluje pełnię władzy lub dzieli ją z innymi organami:
Monarchie absolutne
Monarchie konstytucyjne – władca dzieli władzę z innymi organami, ale to ograniczenie władzy wynika z prawa

- Republika – głowa państwa jest wybierana w wyborach bezpośrednich lub np. przez parlament. Głowa państwa może mieć charakter wieloosobowy (np. Rada Państwa). Głowa państwa wybierana jest na określony czas. Ze względu na to, kto wybiera głowę państwa, wyróżniamy

* Republiki arystokratyczne (?) – organy państwa wybierane są przez wąską grupę obywateli
* Republiki demokratyczne – organy państwa wybierane są przez wszystkich uprawnionych do tego obywateli

Ze względu na ustrój terytorialny wyróżniamy państwa:

-Jednolite (państwa proste); cechy:

* Nie posiada części, które można by uznać za odrębne organizacje państwowe
* Jednostki podziału terytorialnego mają charakter administracyjny (podlegają władzy państwowej)
* Jednolite obywatelstwo (wyklucza obywatelstwo poszczególnych jednostek podziału terytorialnego)
* Centralne organy państwowe

- Złożone

* Unie
* Konfederacje
* Federacje – państwa składające się z jednostek o znacznej niezawisłości politycznej i samodzielności; cechy federacji:
- Podmiotem prawa międzynarodowego jest sama federacja – części składowe nie mają prawa uczestnictwa jako podmioty w prawie międzynarodowym
- Nie jest pod względem politycznym i administracyjnym jednolitą całością – składa się z podmiotów o cechach państwowości
- Podmioty federacji mają własne wewnętrzne podziały administracyjne
- Posiadają własną władzę wykonawczą i ustawodawczą (zgodnie z zasadą subordynacji)
- Istnieje instytucja podwójnego obywatelstwa
- Parlament jest dwuizbowy – izba pierwsza reprezentuje interesy wszystkich obywateli federacji, a izba druga – interesy obywateli podmiotu wewnętrznego

Ze względu na reżim polityczny:

- Państwa demokratyczne

* Ma instytucje i procedury zabezpieczające możliwość społecznego oddziaływania na organy władzy
* Organy państwa muszą podejmować działania wynikające z woli społeczeństwa / działania muszą być akceptowane przez większość obywateli

- Państwa niedemokratyczne

* Autorytarne – umiarkowanie niedemokratyczne
* Totalitarne – skrajnie niedemokratyczne – nie podlega kontroli społecznej, państwo często ucieka się od represji
- Monizm ideologiczny
- Monizm polityczny

Miałąm to samo hehe.....
:***
Dostam 6 jako jedyna :)
A tego drugiego nie umiem .Przykro mi .