Odpowiedzi

2009-11-06T10:19:48+01:00
Czy kiedykolwiek miałeś uczucie, że wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna lub religia uniemożliwiają Ci zdobycie pracy? Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem niesprawiedliwego traktowania innej osoby na tej podstawie lub żądano od Ciebie, abyś kogoś dyskryminował? Czy kiedykolwiek znęcano się nad Tobą, cierpiałeś szykany lub po prostu miałeś uczucie, że coś jest nie w porządku? Szykan, dyskryminacji i wiktymizacji nie powinno się ignorować. Ważne jest, abyś znał swoje prawa i obowiązki określone przez dyrektywę w sprawie równości rasowej i dyrektywę w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz środki ich egzekwowania.

Artykuł 6 traktatu z Amsterdamu stanowi, że Unia Europejska „opiera się na zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego, które są wspólne dla Państw Członkowskich”. W 1997 r. państwa członkowskie zwiększyły możliwości Unii w zakresie przestrzegania tych zasad, wprowadzając art. 13, który dał Wspólnocie kompetencje „podjęcia środków niezbędnych do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”. Tuż po wprowadzeniu art. 13 Komisja przedstawiła propozycję „pakietu antydyskryminacyjnego”, który zawierał program działań Wspólnoty na rzecz zwalczania dyskryminacji oraz obydwie dyrektywy: dyrektywę w sprawie równości rasowej i dyrektywę w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

Dyrektywy te, wprowadzone w 2000 r., zakazują dyskryminacji, molestowania i wiktymizacji podczas pracy i szkoleń ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zakazują one również dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne w pracy i obszarach takich jak edukacja, ubezpieczenia społeczne i przywileje socjalne, w tym również dostęp do domów, mieszkań i opieki zdrowotnej oraz dostęp do dóbr i usług. Wiele państw europejskich posiada już uregulowania w zakresie zwalczania dyskryminacji; celem nowych uregulowań prawnych jest jednak określenie spójnego zbioru praw i obowiązków w całej Unii. Oznacza to, że ofiary dyskryminacji, molestowania lub wiktymizacji mogą podjąć odpowiednie działania, a osoby dopuszczające się praktyk dyskryminacji mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, aczkolwiek sposób, w jaki zostanie to przeprowadzone, różni się w poszczególnych krajach.

Dyrektywy te obowiązują nas wszystkich. Z tego powodu ich wdrożenie i sukces zależy również od świadomości praw i obowiązków, które niosą, oraz ustalonych procedur zgłaszania skarg przez ofiary dyskryminacji.

Źródłem praw i obowiązków obywatela Polski jest konstytucja Rozdział II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”

Prawa do:
- ochrony życia
- zachowania godności
- nietykalności i wolności osobistej; zatrzymany powinien być poinformowany o przyczynach, w ciągu 48 godzin powinien być przekazany do dyspozycji sądu, a sąd w ciągu 24 godzin powinien dostarczyć zawiadomienie o tymczasowym aresztowaniu; aresztowany ma prawo do obrony
- ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym
- tajemnicy komunikowania się
- nienaruszalności mieszkania
- wolności poruszania się po terytorium Polski oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu
- wolności sumienia i religii
- wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji
- wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich
- wolności zrzeszania się, także w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników, organizacjach pracodawców, istnieje możliwość organizacji strajków (odniesienie do ustawy)
- dostępu do służby publicznej
- udziału w referendum, wyboru prezydenta, posłów, senatorów, przedstawicieli organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.
- Składania petycji, wniosków i skarg
- Własności, innych praw majątkowych i dziedziczenia
- Wolności wyboru i wykonywania zawodu, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów; zakazane jest zatrudnianie osób, które nie ukończyły 16 roku życia
- Zabezpieczenia społecznego, w razie niezdolności do pracy (choroba inwalidztwo) i po osiągnięciu wieku emerytalnego; zabezpieczenie społeczne dla osób bez pracy nie z własnej woli nie mających innych środków utrzymania
- Ochrony zdrowia – równy dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej
- Nauki – obowiązkowa do 18 roku życia, bezpłatna w szkołach publicznych
- Szczególnej opiece podlegają rodziny wielodzietne lub niepełne, oraz matki przed i po urodzeniu dziecka
- ochrona praw dziecka
- wolności twórczości artystycznej, badań naukowych oraz korzystania z dóbr kultury
- wynagrodzenia szkody, która została mu wyrządzona

Obowiązki
- wierność Rzeczpospolitej i troska o dobro wspólne
- przestrzeganie prawa Rzeczpospolitej
- ponoszenie ciężarów świadczeń publicznych, w tym podatków
- obrona ojczyzny – jeśli komuś przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być on obowiązany do służby zastępczej
- dbałość o stan środowiska i ponoszenie odpowiedzialności za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.
1 1 1