Wymień zadania samorządu terytorialnego . i to jest taka tabelka w pierwszej kolumnie są obszary pracy ; komunikacja, bezpieczeństwo, kultura, oświata, ochrona zdrowia, walka z bezrobociem, gospodarka przestrzenna i budownictwo, ochrona środowiska, pomoc społeczna w 2. samorząd gminy w 3. Samorząd powiatowy. w 4. Samorząd wojewódzki ;) i to trzeba coś tam w te kolumny wpisać co ona robi np w obszarze działania komunikacji.

1

Odpowiedzi

2009-11-06T22:08:37+01:00
Hmm więc tak:)
1-samorząd gminy
2-samorząd powiatowy
3-samorząd wojewódzki
obszary pracy: 1-utrzymywanie mostów, placów, dróg gminnych 2-budowa dróg powiatowych i opieka nad nimi 3-budowa i utrzymywanie dróg wojewódzkich

bezpieczeństwo: 1-ochrona przeciwpożarowa, straż miejska mająca zapewnić bezpieczeństwo w gminie 2-zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu, ochrona przeciwpowodziowa i przeciw pożarowa 3- nie dotyczy

kultura: 1-dbanie o zabytki ochrona ich, utrzymywanie bibliotek gminnych oraz domów kultury 2-budowa i utrzymywanie bibliotek powiatowych oraz ośrodków kultury i muzeów 3-utrzymywanie bibliotek wojewódzkich oraz teatrów, muzeów o regionalnym znaczeniu

oświata: 1-utrzymywanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 2-prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych 3-prowadzenie wyższych szkół zawodowych oraz ośrodka doskonalenia nauczycieli

ochrona zdrowia: 1-prowadzenie poradni i przychodni gminnych 2-prowadzenie szpitali rejonowych 3-prowadzenie szpitali specjalistycznych, promocja ochrony zdrowia

walka z bezrobociem: 1-organizowanie robót publicznych 2-prowadzenie powiatowych urzędów pracy, wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych 3-prowadzenie wojewódzkich urzędów pracy
gospodarka przestrzenna i budownictwo: 1-gospodarka przestrzenna na obszarze gminy, budownictwo komunalne 2-nadzór budowlany na obszarze powiatu 3-tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie województwa

ochrona środowiska: 1-usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych 2-utrzymywanie wysypisk śmieci 3-usuwanie niebezpiecznych odpadów

pomoc społeczna i opieka nad rodziną: 1-pomoc społeczna osobą potrzebującym 2-prowadzenie domów pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie 3-pomoc społeczna w skali regionu

pozostałe: 1-zaopatrywanie mieszkańców w wodę, gaz i prąd 2-wydawanie praw jazdy, rejestracja pojazdów, ochrona praw konsumenta współpraca z organizacjami pozarządowymi 3-promocja województwa, modernizacja terenów wiejskich, przygotowywanie strategii rozwoju regionu.to jest całość tej tabeli. pzdr. polecam się:) mam nadzieje ze się połapiesz o co chodzi ale w razie czego pisz:)
11 4 11