Czy mogłby mi ktoś to przetłumaczyc na polski?? z kóry dznki:)


The establishment of a Polish state is often identified with the adoption of Christianity by its ruler Mieszko I, in 966 (see Baptism of Poland), when the state covered territory similar to that of present-day Poland. In 1025, Poland became a kingdom and in 1569, it cemented a long association with the Grand Duchy of Lithuania, by signing the Union of Lublin, forming the Polish–Lithuanian Commonwealth. The Commonwealth collapsed in 1795 and Poland's territory was partitioned among the Kingdom of Prussia, the Russian Empire, and Austria. Poland regained its independence as the Second Polish Republic in 1918, after World War I, but was later occupied by Nazi Germany and the Soviet Union during World War II. Poland lost over six million citizens in World War II, emerging several years later as the socialist People's Republic of Poland within the Eastern Bloc, under strong Soviet influence.
During the Revolutions of 1989, communist rule was overthrown and Poland became what is constitutionally known as the "Third Polish Republic". Poland is a unitary state, made up of sixteen voivodeships (Polish: województwo). Poland is also a member of the European Union, NATO, United Nations, World Trade Organization, and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

3

Odpowiedzi

2009-11-07T09:17:45+01:00
Utworzenia państwa polskiego jest często utożsamiany z przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka I, władcy, w 966 roku (zob. Chrzest Polska), gdy stan objęty obszar zbliżony do dzisiejszego Polska. W 1025 roku, Polska stała się królestwem w 1569, to ugruntował długotrwałą współpracę z Wielkim Księstwem Litewskim, poprzez podpisanie Unii Lubelskiej, tworząc polsko-litewskiej Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita upadła w 1795 roku i terytorium Polska była podzielona między Prus, Cesarstwa Rosyjskiego, a Austria. Polska odzyskała niepodległość w II Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 roku, po I wojnie światowej, później okupowanej przez nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki w czasie II wojny światowej. Polska straciła ponad sześciu milionów obywateli w II wojnie światowej, pojawiające się w kilka lat później w Republice Socjalistycznej Ludowej Polska w bloku wschodnim, pod silnym wpływem sowieckim.
W czasie rewolucji 1989 roku, komunistycznej władzy został obalony i Polska stała się, co jest konstytucyjnie znany jako "trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej". Polska jest państwem jednolitym, składający się z szesnastu województw (Polska: województwo). Polska jest również członkiem Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Światową Organizację Handlu i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
2009-11-07T09:31:08+01:00
Utworzenie państwa polskiego jest często utożsamiane z przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka I, władcy, w 966 roku (zob. Chrzest Polski), gdy stan objęty obszarem zbliżony do dzisiejszej Polski. W 1025 roku, Polska stała się królestwem w 1569 ugruntowało to długotrwałą współpracę z Wielkim Księstwem Litewskim, poprzez podpisanie Unii Lubelskiej, tworząc polsko-litewską Rzeczypospolitą. Rzeczpospolita upadła w 1795 roku i terytorium Polski było podzielone między Prusy, Cesarstwo Rosyjskie, i Austrie. Polska odzyskała niepodległość w II Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 roku, po I wojnie światowej, później okupowanej przez nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki w czasie II wojny światowej. Polska straciła ponad sześciu milionów obywateli w II wojnie światowej, pojawiające się w kilka lat później w Republice Socjalistycznej Ludowej Polska w bloku wschodnim, pod silnym wpływem sowieckim.
W czasie rewolucji 1989 roku, komunistycznej władzy został obalony i Polska stała się, co jest konstytucyjnie znany jako "trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej". Polska jest państwem jednolitym, składający się z szesnastu województw (Polska: województwo). Polska jest również członkiem Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Światową Organizację Handlu i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T10:40:14+01:00
Zakład Polskiego państwa (stan) często jest utożsamiane (rozpoznany) z przyswajaniem Chrześcijaństwa przez swojego władcę *Mieszko* JA, w 966 (widzą *Baptism* Polska (polski) ), kiedy państwo (stan) pokrywał (ogarnął) terytorium podobny do którego współczesnego Polska (polski). W 1025, Polska stawał się królestwem i w 1569, to złączyło długą asocjację (stowarzyszenie) z Wielkim *Duchy* Litwy, przez podpisywanie Uniy *Lublin*, kształtujący Język polski (polski; blask) –*Lithuanian* Wspólnota narodów. Wspólnota narodów runęła w 1795 i terytorium Polski była rozdzielana wśród Królestwa Prusów, Rosyjskie Imperium, i Austria. Polska odzyskiwana swoja niezależność jak (ponieważ) Druga Polska Republika w 1918, po (po tym, jak) Wojna światowa JA, ale poźniej był zajmowany przez Nazistyczne Niemcy i Radziecką Unię podczas Wojny światowej DRUGI. Polska zagubiona (zgubiony) nad sześciu obywatelami miliona w Wojnie światowej DRUGI, powstający (powstanie) kilka lata późniejszy (poźniej) jak (ponieważ) socjalistyczna Ludowa Republika Polski w obrębie Wschodniego Bloku, pod silnym Radzieckim wpływem. Podczas Rewolucji od 1989, komunista (komunistyczny) reguła był obalany i Polska stawał się co jest konstytucyjnie jak (ponieważ) "Trzeca Polska Republika ". Polska jest jednolitą państwem (stan), uzupełniany od szesnastu *voivodeships* (Język polski (polski; blask): *wojew*ó*dztwo*). Polska jest także członek Związku Europejskiego, NATO, Połączony Narody, Organizacja według spraw handlu międzynarodowego, i Organizacja dla Ekonomicznego Kodziałania i Rozwoju (opracowywanie) (*OECD*).


Trzeba było sobie wejść w słownik polsko angielski i tyle. ; DD