Odpowiedzi

2009-11-07T13:33:59+01:00
Ewangelia według św. Marka

Ewangelia według św. Marka została napisana prawdopodobnie dla chrześcijan nie-Żydów. Marek podkreśla działanie Jezusa. Zamieszcza wiele relacji o cudach (relacje te są przekazane według pewnego wzorca). Jezus jest ukazany jako ukrzyżowany Zbawiciel. Marek rysuje taki obraz przez ukazanie, w jaki sposób objawiał się Jezus-Mesjasz (do rozdz.8) oraz w jaki sposób Jezus - Syn człowieczy - cierpiał (rozdz.8-16). "Bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mk 10,45). Ten werset może stanowić podsumowanie Ewangelii Marka, wielokrotnie podnoszącej kwestię tożsamości Jezusa i natury Jego mesjaństwa.

1 1 1
  • Użytkownik Zadane
2009-11-07T13:36:07+01:00
EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKA
Niemal z pewnością spisana najwcześniej ze wszystkich Ewangelii. Jest to Ewangelia krótka, w której akcja posuwa się szybko. Mogła ona zostać napisana, by pomóc chrześcijanom w przekonywaniu innych do prawdy o Jezusie. Wczesna tradycja wiąże tę Ewangelię z Janem Markiem, uczniem wymienionym w Dziejach. Działał on od wczesnych dni Kościoła w Jerozolimie. Tradycja, a także treść zawartej w Ewangelii historii sugeruje, że głównym źródłem informacji Marka był Piotr i że Ewangelia ta została spisana w Rzymie. Z tej Ewangelii, spisanej prawdopodobnie pomiędzy rokiem 60 a 70 po Chr., korzystali Mateusz i Łukasz. Ponieważ Ewangelia ta jest najkrótsza i najbardziej zwięzła, charakteryzuje ją opisywanie w prostych słowach tylko tego, co było najistotniejsze w życiu i działalności Jezusa. Mimo to, naukowcy policzyli, że św. Marek: dokładnie jedenaście razy opisuje domy, dziesięć razy ubiory i dziewięć razy pokarmy. Cała Ewangelia składa się z 11229 słów greckich i 10 łacińskich. Słowa te tworzą 671 wersetów. Okazało się, że spośród wszystkich wersetów Ewangelii według św. Marka, blisko 500, tj. ponad 75% całej jej treści mówi o słowach i czynach Jezusa wypowiadanych i dokonywanych tylko w obecności uczniów. Ta proporcja uświadamia nam, że Jezus nauczał, dokonywał cudów, pracował, wypoczywał i nawet modlił się najczęściej w towarzystwie bliskich Mu ludzi. Ewangelia według św. Mateusza skupia się na Jezusie jako nauczycielu, Marek pokazuje Go jako człowieka czynu. Ewangelia ta składa się głównie z krótkich epizodów, z których większość opowiada, co Jezus zrobił. Zwrot "zaraz też" występuje tu wiele razy. Pokazane jest, jak apostołowie z trudem rozumieją, kim jest Jezus (może to być świadectwem wpływu Piotra na Marka). Jezusowi zależy na utrzymaniu swej roli Mesjasza w tajemnicy przed ludźmi, którzy nie zrozumieliby tego, co ma na myśli. Często nazywa się "Synem Człowieczym" (wizja Daniela). Ewangelia szybko przechodzi od Piotrowego wyznania wiary (rozdz. 8) do śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Kluczowym fragmentem są słowa, "Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać życie swoje na okup za wielu" (10,45).
1 2 1